ПОВІДОМЛЕННЯ

про чергові збори акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»,

які відбудуться  26 квітня 2017 року о 14-00 годині

за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 240 (актовий зал)

 

Публічне акціонерне товариство “Запорізький Втормет” (код ЄДРПОУ 00193097) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2017 року об 14.00 годині за адресою: Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 240 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 13:00 год. до 13:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20 квітня 2017 року.

 

ПРОЕКТ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
 3. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
 4. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році.
 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
 7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
 8. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
 9. Укладення значних правочинів із АТ «Ощадбанк».
 10. Затвердження/схвалення значних правочинів, укладених із АТ «Ощадбанк».
 11. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.
 12. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.