Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння       Безкоровайний К.С.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2019
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00193097
4. Місцезнаходження
Запорізька , Шевченкiвський район, 69081, м. Запорiжжя, , вул. Панфьорова, 240
5. Міжміський код, телефон та факс
(0612) 68-31-34 (0612) 68-70-68
6. Електронна поштова адреса
vtormet@vtormet.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2019
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 81(2834)   27.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці vtormet.zp.ua в мережі Інтернет 20.04.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Примiтки:
Не заповненi такi роздiли рiчної iнформацiї:
-В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не вказано серiю та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, оскiльки свiдоцтва про державну реєстрацiю в Товариствi немає.
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнено, оскiльки пiдприємство є емiтентом - акцiонерним товариством.
-"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб": емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря": Посада корпоративного секретаря на Товариствi вiдсутня.
"Iнформацiя про рейтингове агентство": Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався.
В роздiлi "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" вказана iнформацiя про засновникiв Товариства, їх вiдсоток у статутному капiталi на момент створення Товариства.
"Iнформацiя про дивiденди": За результатами звiтного та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента": За звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - За звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери": За звiтний перiод похiднi цiннi папери товариством не випускалися.
"Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду": За звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувався
"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - рiшення не приймались, не було вiдповiдних правочинiв.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв": За звiтний перiод борговi цiннi папери товариством не випускалися.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй": За звiтний перiод iпотечнi облiгацiї товариством не випускалися
"Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття": Iпотечне покриття вiдсутнє, iпотечнi сертифiкати не розмiщувалися. Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття": Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв", "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН": рiчна фiнансова звiтнiсть та звiт про стано об'єкта нерухомостi не заповнюється в зв'язку з тим, що сертифiкати ФОН Товариством не випускались (не розмiщувались), ФОН не створювався.
У роздiлi "Текст аудиторського висновку (звiту)" не наводиться iнформацiя про реєстрацiйний номер, серiю та номер, дату видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, оскiльки емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв. "Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" не заповнюється, оскiльки акцiонерне Товариство є публiчним акцiонерним товариством, яке здiйснило публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
Емiтент є публiчним акцiонерним товариством, тому фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до мiжнародних стандартiв, а рiчна фiнансова звiтнiсть за П(С)БО не наводиться.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)": цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не розмiщувалися.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не наводиться, оскiльки за звiтний перiод борговi цiннi папери товариством не випускались.
У товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння" не вказана дата його прийняття.
Товариство не є фiнансовою установою, тому Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
08.07.1993
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
1996340
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
39
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
38.32 вiдновлення вiдсортованих вiдходiв
46.77 оптова торгiвля вiдходами та брухтом
55.20 дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання
10. Органи управління підприємства
-
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
2) МФО банку
300465
3) поточний рахунок
260053011232
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
5) МФО банку
300465
6) поточний рахунок
260053011232

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв АВ № 548907 13.10.2010 Мiнiстерство промислової полiтики України Необмежена
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї лiцензiї – необмежений.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особi РВ Фонду держмайна України по Запорiзькiй областi (% на дату заснування) 20495280 69001Україна м. Запорiжжя вул.Перемоги, буд.50 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1982
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 3 роки
9) Опис
Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. Змiни у персональному складi: переобрано на посаду загальними зборами акцiонерiв товариства 22.04.2016 року (протокол №32). Черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №33 вiд 26.04.2017) припинено повноваження. Перебував на посадi з 22.04.2016 по 26.04.2017. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи, освiта, попереднi посади за п’ять останнiх рокiв, найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав – данi в товариствi вiдсутнi. Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Обiймає посаду перекладача ТОВ ПII "Єврофiнанс ЛТД" (02160, м. Київ, вул. Каунаська, 27). Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хмара Алла Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ «Запорiжгазбуд», головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2012 на невизначений термiн
9) Опис
Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства, забезпечує ведення бухгалтерського облiку. Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв отримувала вiд Емiтента винагороду у сумi 52,0 тис.грн., у т.ч. винагорода у натуральнiй формi-0 тис.грн.. Змiн у персональному складi у звiтному роцi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 33 роки. Попереднi посади за п’ять останнiх рокiв: головний бухгалтер. На iнших пiдприємствах посад не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хiлова Iрина Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ЮКАМП", заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.09.2010 на невизначений термiн
9) Опис
Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ», який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. Змiн у персональному складi у звiтному роцi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – данi в товариствi вiдсутнi. Попереднi посади за п’ять останнiх рокiв: юрисконсульт, директор, заступник директора. Обiймає посаду директора ТОВ "ЮКАМП" (02160, м. Київ, вул. Каунаська, 27)
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1990
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 на строк до наступних рiчних зборiв товариства
9) Опис
Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. Змiни у персональному складi: Переобрано на посаду рiшенням наглядової ради товариства (протокол №26/04/17 вiд 26.04.2017) термiном на строк до наступних рiчних зборiв товариства, в зв'язку з вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи, попереднi посади за п’ять останнiх рокiв, освiта, найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав, посади на будь-яких iнших пiдприємствах – данi в товариствi вiдсутнi. Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клещинський Олег Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Техпром", заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.07.2016 на невизначений термiн
9) Опис
Голова правлiння без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом Товариства. Обов’язок голови правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу ПАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ", який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв отримувала вiд Емiтента винагороду у розмiрi 34,6 тис.грн., у т.ч. у натуральнiй формi - 0 тис.грн.. Рiшенням наглядової ради №11/07/17 вiд 11.07.2017) звiльнено з посади 12.07.2017 (наказ про звiльнення №8-К вiд 12.07.2017), перебував на посадi з 11.07.2016 по 12.07.2017. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 13 рокiв. Попереднi посади за п’ять останнiх рокiв: заступник директора. На iнших пiдприємствах посад не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
В.о. голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Умрiхiн Олександр Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0.4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
iнженер ТОВ "АЗОВСТАЛЬ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.07.2017 на невизначений термiн
9) Опис
Голова правлiння без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом Товариства. Обов’язок голови правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу ПАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ", який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв отримувала вiд Емiтента винагороду у розмiрi 7,4 тис.грн., у т.ч. у натуральнiй формi - 0 тис.грн. Змiни у персональному складi: Рiшенням наглядової ради №11/07/17 вiд 11.07.2017) призначено на посаду В.о. голови правлiння з 13.07.2017 (наказ про призначення №9-к вiд 12.07.2017) на невизначений термiн, у зв'язку iз звiльненням Голови правлiння. Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради Товариства №12/09/17 вiд 12.09.2017 звiльнено з посади В.о. голови правлiння p 13.09.2017 (наказ про звiльнення №23-К вiд 13.09.2017 ). Належить – 0 акцiй товариства; iншi посади протягом останнiх п’яти рокiв – заступник директора, iнженер. Загальний стаж роботи - данi вiдсутнi. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. На iнших пiдприємствах посад не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безкоровайний Костянтин Сергiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0.4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник цеху ПАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.09.2017 на невизначений термiн
9) Опис
Голова правлiння без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом Товариства. Обов’язок голови правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу ПАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ", який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв отримувала вiд Емiтента винагороду у розмiрi - 42,4 тис.грн., у т.ч.у натуральнiй формi-0 тис.грн.. Змiни у персональному складi: Рiшенням наглядової ради Товариства №12/09/17 вiд 12.09.2017 призначено на посаду Голови правлiння з 14.09.2017 на невизначений термiн, у зв'язку iз звiльненням В.о. голови правлiння. Загальний стаж роботи – данi в товариствi вiдсутнi. Попереднi посади протягом останнiх п’яти рокiв – начальник цеху. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. На iнших пiдприємствах посад не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Омран Хоссейн Золфалi
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний економiст ПII ТОВ "Євро Фiнанс ЛТД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 до наступних рiчних зборiв товариства
9) Опис
Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. Змiни у персональному складi: переобрано на посаду Рiшенням наглядової ради товариства (протокол №26/04/17 вiд 26.04.2017 на строк до наступних рiчних зборiв товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи, освiта - данi в товариствi вiдсутнi. Попереднi посади: директор, головний економiст. Обiймає посаду директора ТОВ "Євро Метал Iнвест" (02160, м. Київ, вул. Каунаська, 27). Посадова особа є акцiонером, не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1982
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 до наступних рiчних зборiв товариства
9) Опис
Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. Змiни у персональному складi: Обрано на посаду Черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №33 вiд 26.04.2017). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи, освiта, попереднi посади за п’ять останнiх рокiв, найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав – данi в товариствi вiдсутнi. Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пожидаєв Ростислав Станiславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1971
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 до наступних рiчних зборiв товариства
9) Опис
Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. Змiни у персональному складi: Обрано на посаду Черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №33 вiд 26.04.2017). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи, освiта, попереднi посади за п’ять останнiх рокiв, найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав – данi в товариствi вiдсутнi. Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саргсян Карен Едiкович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1993
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 до наступних рiчних зборiв товариства
9) Опис
Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. Змiни у персональному складi: Обрано на посаду Черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №33 вiд 26.04.2017). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи, освiта, попереднi посади за п’ять останнiх рокiв, найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав – данi в товариствi вiдсутнi. Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олефiренко Марина Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.09.2010 на невизначений термiн
9) Опис
Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї - здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. Змiн у персональному складi у звiтному роцi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи,попереднi посади за п’ять останнiх рокiв, найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав – данi в товариствi вiдсутнi. Обiймає посаду юристконсульта ТОВ "ЮКАМП" (02160, м. Київ, вул. Каунаська, 27).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гребiнник Євген Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.09.2010 на невизначений термiн
9) Опис
Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї - здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа за виконання посадових обов'язкiв не отримувала вiд Емiтента винагороди, в тому числi у натуральнiй формi. Змiн у персональному складi у звiтному роцi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи,попереднi посади за п’ять останнiх рокiв, найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав – данi в товариствi вiдсутнi. Обiймає посаду економiста ТОВ "ЮКАМП" (02160, м. Київ, вул. Каунаська, 27).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Секретар Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад д/н 0 0 0 0 0 0
Член Правлiння, головний бухгалтер Хмара Алла Вiкторiвна д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Хiлова Iрина Миколаївна д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Правлiння Клещинський Олег Юрiйович д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад д/н 0 0 0 0 0 0
В.о. голови правлiння Умрiхiн Олександр Iванович д/н 0 0 0 0 0 0
Голова правлiння Безкоровайний Костянтин Сергiйович д/н 0 0 0 0 0 0
Секретар Наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi д/н 50 0.00626 50 0 0 0
Член наглядової ради Пожидаєв Ростислав Станiславович д/н 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Саргсян Карен Едiкович д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Олефiренко Марина Олександрiвна д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Гребiнник Євген Олександрович д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 50 0.00626 50 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Металiнвест ЛТД» 37396799 02160 Україна м. Київ Днiпровський район м. Київ вул. Каунаська, 27 750077 93.93 750077 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 750077 93.93 750077 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.04.2017
Кворум зборів** 93.9315
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах та результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, секретаря та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. Вирiшили: надати реєстрацiйнiй комiсiї повноваження лiчильної комiсiї та обрати до складу лiчильної комiсiї членiв реєстрацiйної комiсiї:Книш О.М., Перевязко Т.О., Сокова А.В. та затвердити повноваження лiчильної комiсiї у запропонованому складi: голова лiчильної комiсiї – Книш А.В., члени лiчильної комiсiї - Перевязко Т.О., Соков А.В. Обрати секретарем загальних зборiв Хмару А.В. Затвердити регламент загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Вирiшили затвердити Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк.
3. Звiт наглядової ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «Запорiзький Втормет» за 2016 рiк.
4. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi. Вирiшили: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Запорiзький Втормет» за 2016 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс ПАТ «Запорiзький Втормет» за 2016 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом. Вирiшили: Дивiденди за 2016 рiк не нараховувати та не виплачувати. Збитки покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
7. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Затвердити основнi напрямки дiяльностi ПАТ «Запорiзький Втормет» на 2017 рiк.
8. Вiдкликання та обрання членiв наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними. Вирiшили: 1. Вiдкликати попереднiй склад Наглядової ради Товариства. 2. Обрати Наглядову раду Товариства в кiлькостi 5 (п’яти) осiб, у складi: Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi, Омран Хоссейн Золфалi, Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад, Пожидаєв Ростислав Станiславович, Саргсян Карен Едiкович. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться iз членами Наглядової ради Товариства.
9. Укладення значних правочинiв iз АТ «Ощадбанк». Вирiшили: внести змiни до договорiв iз АТ «Ощадбанк».
10. Затвердження/схвалення значних правочинiв, укладених iз АТ «Ощадбанк». Вирiшили: Зняти з розгляду порядку денного дане питання у зв’язку iз вiдсутнiстю предмету розгляду.
11. Надання наглядовiй радi Товариства повноважень щодо прийняття рiшень про укладання значних правочинiв, що будуть вчинятися Товариством. Вирiшили: Надати наглядовiй радi ПАТ «Запорiзький Втормет» повноваження щодо прийняття рiшень про укладання значних правочинiв будь-якого характеру.
12. Надання попереднього схвалення значних правочинiв, що будуть вчинятися Товариством. Вирiшили: Надати попереднє схвалення та згоду на укладення ПАТ «Запорiзький Втормет» значних правочинiв будь-якого характеру.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавав Голова зборiв Клещинський О.Ю.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна, м. Київ Подiльський район, м. Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Надає послуги Професiйна депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю. Згiдно чинного законодавства надання послуг з депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю не потребує отримання лiцензiї.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21654295
Місцезнаходження 01010 Україна, м. Київ Печерський район, м. Київ, вул. Московська буд 32/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286767
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2013
Міжміський код та телефон 044-206-84-15
Факс (044)206-84-15
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Надає послуги з депозитарної дiяльностi депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудиторська фiрма «Стимул”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 39051995
Місцезнаходження 69114 Україна, Запорізька Хортицький район, м. Запорiжжя, вул. Воронезька, 34-149
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №4605
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.01.2014
Міжміський код та телефон (061) 708-05-47
Факс д/в
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис ТОВ «АФ «Стимул» надає послуги з обов'язкового аудиту.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16.08.2011 87/08/01/11 Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФР України UA4000135529 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 2.5 798536 1996340 100
Опис Акцiї Товариства не торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї не здiйснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося. Дострокового погашення не було. Спосiб розмiщення - публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
 

XI. Опис бізнесу

ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» - спецiалiзоване пiдприємство по заготiвлi, переробцi металобрухту, створено у процесi приватизацiї майна Запорiзького орендного пiдприємства "Вторчормет" у 1993 роцi. Зареєстровано розпорядженням виконкому Шевченкiвської Ради народних депутатiв м. Запорiжжя за №417-Р вiд 08 липня 1993 року. Форма власностi – приватна. У 2010 роцi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв змiнено найменування товариства з Вiдкрите акцiонерне товариство «Запорiзький Втормет» на Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький Втормет» та затверджено найменування товариства українською мовою: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»; росiйською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖСКИЙ ВТОРМЕТ»; англiйською мовою: PABLIC JOINT-STOCK COMPANI «ZAPOROZHSKY VTORMET». 26.12.2013 року (номер запису 11031050032005426) реєстрацiйною службою Запорiзького мiського управлiння юстицiї зареєстрована нова редакцiя Статуту ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ», якою приведено положення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до чинного законодавства та записано назву Товариства великими лiтерами. Важливих подiй розвитку (в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) у звiтному роцi не вiдбувалось.
 
ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» має 8 цехiв та дiльниць, якi займаються заготiвлею та переробкою металобрухту чорних металiв та знаходяться у м. Запорiжжi, Бердянську, Мелiтополi, Пришибi, Орiховi, Токмаку та Гуляйполi. Пiдприємство має також допомiжний ремонтно-механiчний цех у м. Запорiжжi, який займається ремонтом виробничого обладнання, адмiнiстративних будiвель та автоцех, який займається перевезеннями металобрухту та iнших ТМЦ для пiдприємства. Пiдприємство має базу вiдпочинку у м. Приморськ, яка надає послуги по вiдпочинку населення. Всi цi об’єкти являються структурними пiдроздiлами товариства i не мають статусу юридичних осiб. Дочiрнiх фiлiй i представництв товариство не має. Змiни в органiзацiйнiй структурi пiдприємства протягом звiтного року не вiдбувались.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 39 осiб. Позаштатнi працiвники, особи, якi працюють за сумiсництвом та на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) вiдсутнi. Фонд оплати працi за 2017 рiк склав 1654,0 тис.грн. Фонд оплати працi зменшився вiдносно попереднього року на 782,2 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента: набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно, навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства.
 
Товариство є членом:
1. Української асоцiацiї металевого брухту (мiсцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 15). Основна мета створення i дiяльностi асоцiацiї – розвиток взаємовiдносин мiж державними органами i суб’єктами пiдприємництва з металобрухтом, подолання недобросовiсної конкуренцiї. Товариство планує i надалi залишатись членом асоцiацiї.
2. Запорiзький обласний союз промисловцiв i пiдприємств – роботодавцiв «Потенцiал» (мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, пр. Соборний, 162, кiмн. 505). Запорiзький обласний союз промисловцiв i пiдприємцiв «Потенцiал» заснований 40 провiдними промисловими пiдприємствами областi 14 вересня 1990 року з метою пiдвищення ефективностi суспiльного виробництва, захисту законних прав i iнтересiв виробникiв товарiв i послуг, консолiдацiї їх дiяльностi, спрямованої на формування соцiальiально-орiєнтованої ринкової економiки. Товариство планує i надалi залишатись членом союзу.
 
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
 
Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства не надходило.
 
Бухгалтерський облiк ведеться автоматизовано, вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства трансформується i надається в органи статистики та НКЦПФР вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi – МСБО) та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ).
Облiкова полiтика здiйснювалася на пiдставi наказу про облiкову полiтику в товариствi. Товариство застосовує журнально-ордерну форму облiку.
Облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 7 «Основнi засоби» та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби». При первiсному визнанi основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю. Така вартiсть включає витрати пов’язанi iз замiною частини таких основних засобiв, визнанi по мiрi їх виникнення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Базою оцiнки для визнання балансової вартостi об'єктiв основних засобiв згiдно з МСБО є їх собiвартiсть мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв використовується прямолiнiйний метод, який згiдно облiкової полiтики пiдприємства, враховує строк корисного використання активу для кожного активу конкретно, або для групи подiбних активiв. Лiквiдацiйна вартiсть об’єктiв основних засобiв дорiвнює: для будинкiв та споруд – 1700 грн.; для машин та обладнання – 200 – 500 грн.; для автомобiлiв – 500 грн.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Згiдно наказу про облiкову полiтику придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною оцiнкою та передаються у господарчу дiяльнiсть та продаж за методом ФIФО. В фiнансовiй звiтностi запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичною собiвартiстю або чистою цiною реалiзацiї.
Дебiторська заборгованiсть та зобов’язання вiдображаються у звiтностi вiдповiдно до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання».
Визнання доходiв та витрат в фiнансовiй звiтностi пiдприємства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх доходiв та витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi та МСФЗ. Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
 
Основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, за рахунок продажу яких отримано 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк: ПАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ" займається купiвлею, переробкою та збутом металобрухту чорних металiв. Товариство виробляє готову продукцiю:стружка сталева вид №503(ДСТУ4121-2002), брухт сталевий вид №3(ДСТУ4121-2002),пакети №3 вид18(ДСТУ4121-2002),брухт сталевий 17У(ДСТУ4121-2002),брухт сталевий №1 вид1У(ДСТУ4121-2002),брухт сталевий вид№501(ДСТУ4121-2002) звiтному роцi обсяг виробництва – 10874,5 тн металобрухту на суму 50774,0 тис.грн, реалiзовано готову продукцiю – 10874,5 тн. металобрухту на суму 51046,0 тис. грн. Дiяльнiсть пiдприємства не залежить вiд сезонних змiн. Основними ринками збуту металобрухту є металургiйнi пiдприємства України в Донецькiй, Днiпропетровськiй та Запорiзькiй областях - 100%.Основним джерелом сировини є амортизацiйний брухт пiдприємств України. Динамiка цiн на сировину, грн.: 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. Цiна сировини вiдповiдно: 2299.6, 2985.4, 4000,8, 2953,0 , 4170,0грн./т. Пiдприємство має бiльше 15 постачальникiв металобрухту, що займає 96% загального об'єму постачання. Розширення виробництва та впровадження нових технологiй пiдприємством не планується. Пiдприємство планує збiльшення об'ємiв заготiвки та реалiзацiї металобрухту на дiючих виробничих площах. Основнi конкуренти: комерцiйнi пiдприємства, що займаються заготiвлею та перепродажем металобрухту.
 
Станом на 31.12.2017 року вартiсть необоротних та оборотних активiв вiдображено в балансi товариства.
У 2013 роцi придбано на суму 118,0 тис.грн. (мiкроавтобус – 25,1 тис.грн., машина для переробки овочей – 9,0 тис.грн., ноутбуки – 7,6 тис.грн., комп’ютери – 13,9 тис.грн., система вiдеоспостереження – 26,9 тис.грн., iншi – 35,5 тис.грн.). Здiйснено капiтальний ремонт основних засобiв на суму 1371,0 тис.грн.
У 2014 роцi придбано на суму 9,0 тис.грн (охоронну сигналiзацiю).
У 2015 роцi придбано на суму 344,8 тис.грн. (автомобiль КАМАЗ – 186,8 тис.грн., верстат (2шт.) – 144,0 тис.грн., iншi – 14,0 тис.грн.).
У 2016 роцi придбання основних засобiв не було.
У 2017 роцi придбання основних засобiв не було.
За останнi п’ять рокiв суттєвих вiдчужень активiв не вiдбувалося. Iнша iнформацiя вiдсутня.
Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю.
 
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради, з iншого боку, протягом звiтного року не укладались.
Загальна сума заборгованостi членiв виконавчого органу перед ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» станом на 31.12.2017 року складає 2 288,6 тис.грн.
 
Станом на 31.12.2017 року балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв становить 76972 тис.грн. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Термiни та умови користування основними засобами: - будинки та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Первiсна вартiсть основних засобiв (на кiнець звiтного перiоду) – 2726593 тис.грн. (земельнi дiлянки – 2656 тис.грн., будинки та споруди - 430878 тис.грн., машини та обладнання - 2222870 тис.грн., автомобiлi – 65596 тис.грн., меблi, приладдя та офiсне обладнання – 4593 тис.грн.) Ступiнь зносу – 97% (будинки та споруди – 86,4 %, машини та обладнання - 99.4%, автомобiлi – 98,3 %, меблi, приладдя та офiсне обладнання – 87,1%). Ступiнь використання - 100 %. За 2017 рiк нарахована амортизацiя основних засобiв в сумi 7 257,6 тис.грн., нематерiальних активiв – 1 тис.грн. Знос на кiнець 2017 року – 2 649 621 тис.грн. (будiвлi та споруди – 372 289 тис.грн., машини та обладнання – 2 208 845 тис.грн., автомобiлi – 64 488 тис.грн., меблi, приладдя та офiсне обладнання – 3 999 тис.грн.). Майно Товариства знаходиться у заставi, а саме обладнання на суму 66915 051 грн. (договiр застави обладнання №4 вiд 21.07.2017, укладений iз ПАТ «Державний ощадний банк України»), та транспортнi засоби на суму 3018 000 грн.(договiр застави транспортних засобiв №4 вiд 21.07.2017, укладений iз ПАТ «Державний ощадний банк України»). Також згiдно договору Iпотеки №4 вiд 21.07.2017, укладеного iз ПАТ «Державний ощадний банк України», де Товариство виступає Iпотекодавцем, вартiсть нерухомого майна, що є предметом iпотеки складає 58349 489 грн. та вартiсть земельної дiлянки 7666 000 грн. Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби знаходяться по мiсту знаходження цехiв та дiлянок в м. Запорiжжi, Бердянську, Мелiтополi, Орiховi, Пришибi, Приморську, Токмаку та Залiзничномуi. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.
 
Пiдприємство має бiльше 15 постачальникiв металобрухту, що займає бiльше 96 % загального об’єму. Значною мiрою дiяльнiсть пiдприємства залежить вiд економiчних умов, збiльшення закупiвельних цiн постачання: на металобрухт, ГСМ, з/д тарифи та послуги. Розширення виробництва та впровадження нових технологiй пiдприємством не планується. Пiдприємство планує збiльшення об'ємiв заготiвки та реалiзацiї металобрухту на дiючих виробничих площах. Змiни в законодавствi також впливають на зменшення об’єму заготiвлi металобрухту. Досвiд показує, що дана галузь знаходиться пiд впливом циклiчних коливань та пiд значною залежнiстю. Основнi конкуренти: комерцiйнi пiдприємства, що займаються заготiвлею та перепродажем. Крiм того, пiдприємства, що займаються подiбною дiяльнiстю металобрухту, вiдчувають вплив надзвичайно великої конкуренцiї зi сторони структур, що заготовляють металобрухт.
 
У звiтному перiодi виплата штрафiв становить – 2756,3 тис. грн.
 
Дiяльнiсть товариства здiйснюється на пiдставi повного самофiнансування та госпрозрахунку. Робочого капiталу для поточних потреб не достатньо. Полiпшення фiнансового стану планується за рахунок стягнення накопиченої заборгованостi. Зовнiшнiх iнвестицiй пiдприємство не має. Фахiвцi Товариства не проводили у звiтному роцi оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi.
 
Укладенi але не виконанi договори на кiнець звiтного перiоду є.
 
У 2018 роцi пiдприємство планує збiльшення об’ємiв заготiвлi, переробки та реалiзацiї металобрухту. Пiдвищення конкурентоздатностi планується за рахунок впровадження та оновлення матерiально-технiчної бази товариства. В майбутньому на дiяльнiсть значною мiрою може вплинути пiдвищення цiн на сировину та матерiали. матерiально-технiчної бази товариства.
 
Науковими дослiдженнями та розробками товариство не займається. Проводиться робота по дослiдженню ринкiв збуту та укладання договорiв.
 
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства, станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента, вiдсутнi.
 
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Пiдприємства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 84228 76972 0 0 84228 76972
будівлі та споруди 63722 58589 0 0 63722 58589
машини та обладнання 15926 14025 0 0 15926 14025
транспортні засоби 1266 1108 0 0 1266 1108
земельні ділянки 2656 2656 0 0 2656 2656
інші 658 594 0 0 658 594
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 84228 76972 0 0 84228 76972
Опис Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Термiни та умови користування основними засобами: - будинки та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - земельнi дiлянки - бестроково;- машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Первiсна вартiсть основних засобiв (на кiнець звiтного перiоду) – 2726593 тис.грн. (земельнi дiлянки – 2656 тис.грн., будинки та споруди - 430878 тис.грн., машини та обладнання - 2222870 тис.грн., автомобiлi – 65596 тис.грн., меблi, приладдя та офiсне обладнання – 4593 тис.грн.) Ступiнь зносу – 97% (будинки та споруди – 86,4 %, машини та обладнання - 99.4%, автомобiлi – 98,3 %, меблi, приладдя та офiсне обладнання – 87,1%). Ступiнь використання - 100 %. За 2017 рiк нарахована амортизацiя основних засобiв в сумi 7 257,6 тис.грн. Знос на кiнець 2017 року – 2 649 621 тис.грн. (будiвлi та споруди – 372 289 тис.грн., машини та обладнання – 2 208 845 тис.грн., автомобiлi – 64 488 тис.грн., меблi, приладдя та офiсне обладнання – 3 999 тис.грн.). Обмеження на використання майна є. Майно Товариства знаходиться у заставi, а саме обладнання на суму 66915 051 грн. (договiр застави обладнання №4 вiд 21.07.2017, укладений iз ПАТ «Державний ощадний банк України»), та транспортнi засоби на суму 3018 000 грн.(договiр застави транспортних засобiв №4 вiд 21.07.2017, укладений iз ПАТ «Державний ощадний банк України»). Також згiдно договору Iпотеки №4 вiд 21.07.2017, укладеного iз ПАТ «Державний ощадний банк України», де Товариство виступає Iпотекодавцем, вартiсть нерухомого майна, що є предметом iпотеки складає 58349 489 грн. та вартiсть земельної дiлянки 7666 000 грн.
Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби знаходяться по мiсту знаходження цехiв та дiлянок в м. Запорiжжi, Бердянську, Мелiтополi, Орiховi, Пришибi, Приморську, Токмаку та Залiзничномуi. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв в звiтному роцi не вiдбувались.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -37939 -26964
Статутний капітал (тис. грн.) 1996 1996
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1996 1996
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 року (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок За звiтний перiод розрахункова вартiсть чистих активiв (-37939 тис.грн.) менше статутного капiталу (1 996 тис.грн.), що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 163 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 189492 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 189655 X X
Опис: Зобов’язань, облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) i за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, немає.
Податковi зобов'язання у сумi 163 тис.грн. Iншi зобов'язання є поточними, в тому числi: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 16901 тис. грн.; зi страхування - 21 тис. грн.; з оплати працi - 86 тис. грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за авансами одержаними - 81465 тис. грн.; з iншими кредиторами - 91019 (заборгованiсть по договору поруки перед ТОВ «Iнтер-ГТВ») – 89 794,0 тис.грн.; розрахунки з пiдзвiтними особами – 88,0 тис.грн., ТОВ «РЕАЛ», сума заборгованостi – 850,0 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Брухт чорних металiв 10874,5 т 50774.0 100 10874,5 т 51046 100

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 сировина 91

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
26.04.2017 20.03.2017 Відомості про проведення загальних зборів
26.04.2017 27.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.07.2017 13.07.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.09.2017 13.09.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.07.2016 27.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Стимул»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 39051995
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69114, м. Запорiжжя, вул. Воронезька, буд. 34, оф.149
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4605 30.01.2014
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 4605
28.09.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту 17/АВ
04.10.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 04.10.2017
02.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 02.02.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 45000
Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт незалежного аудитора (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) щодо рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» (код ЄДРПОУ 00193097) за перiод з 01.01.2017 по 31.12.2017. Наданий незалежною аудиторською фiрмою ТОВ «АФ «Стимул» м. Запорiжжя, 2018 рiк
Акцiонерам та керiвництву ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»
м. Запорiжжя ‘02 лютого 2018
Вступний параграф. Основнi вiдомостi про замовника:
Основнi вiдомостi про емiтента: Назва – Публiчне акцiонерне товариство «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»; Код за ЄДРПОУ – 00193097; Мiсцезнаходження - 69081, м. Запорiжжя, вул. Панфьорова, 240; № свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата його видачi – Первинно зареєстроване 08 липня 1993 року. Свiдоцтво серiя А01 №027827, видане Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради. Запис про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР №1 103 105 0019 005426 вiд 21.09.2010 року; лiцензiя - на здiйснення заготiвлi, переробки металобрухту чорних металiв: серiя АВ № 548907, видана Мiнiстерством промислової полiтики України, рiшення №7018 вiд 13.10.2010 року, строк дiї лiцензiї – необмежений; наявнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй та вiддiлень) - 8 цехiв та дiльниць: 1) м .Запорiжжя вул. Схiдна,3 В; 2) м. Мелiтополь, Каховське шосе, 23; 3) м. Бердянськ, вул. Халтурiна, 14а; 4) м. Орiхiв, вул. Привокзальна, 1; 5) м. Токмак, вул. Чкалова, 1Б; 6) смт. Пришиб,Михайлiвський р-н вул. Кооперативна, 55А; 7) смт. Залiзничне, Гуляйпiльський р-н вул. Матросова, 36; 8) База вiдпочинку , м. Приморськ, вул. Курортна,7. Основнi види дiяльностi: 38.32 – вiдновлення вiдсортованих вiдходiв; 46.77 – оптова торгiвля вiдходами та брухтом; 38.31 – демонтаж (розбирання) машин i устаткування; 79.90 – надання iнших послуг iз бронювання та пов’язана з цим дiяльнiсть; 55.20 – дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання; 55.90 – дiяльнiсть iнших засобiв тимчасового розмiщування.
Звiт складено за результатами аудиту, який було проведено Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Стимул» (свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №4605 видане Аудиторською Палатою України 30.01.2014 року) на пiдставi договору № 17/АВ вiд 05 жовтня 2017 року та у вiдповiдностi до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв аудиту. Цей звiт мiстить результати аудиту рiчної фiнансової звiтностi Замовника, що складена за Мiжнародними стандартами (концептуальною основою достовiрного подання), яка включає наступнi форми фiнансової звiтностi та додатки до них: «Звiт про фiнансовий стан» (Баланс) за перiод з 01.01.2017 по 31.12.2017 року; «Звiт про сукупнi доходи» (Звiт фiнансовi результати) за перiод з 01.01.2017 по 31.12.2017 року; «Звiт про рух грошових коштiв» (за прямим методом) за перiод з 01.01.2017 по 31.12.2017 року; «Звiт про змiни в капiталi» (Звiт про власний капiтал) за перiод з 01.01.2017 по 31.12.2017 року; Примiтки до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад основних принципiв облiкової полiтики та iншу iнформацiю (надалi разом – «Фiнансова звiтнiсть»), що становить повний комплект фiнансової звiтностi, якi вимагаються Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» (надалi - Товариство) є юридичною особою, має самостiйний баланс, поточний та iншi рахунки в установах банкiв, має печатку зi своїм найменуванням, штампи, фiрмовi бланки та iншi реквiзити. Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, послiдовно застосовувалися протягом усiх представлених звiтiв перiодiв. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство розпочало й буде здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є прийнятним, враховуючи належний рiвень достатностi капiталу. В ходi перевiрки аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства. Товариство веде свiй бухгалтерський облiк згiдно з українським законодавством. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв, якi ведуться у вiдповiдностi до нормативно-правових актiв України.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, включаючи її достовiрне подання. Управлiнський персонал також бере на себе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Також управлiнський персонал вiдповiдає за складання рiчних звiтних даних за рiк, з урахуванням вимог чинних положень про подання фiнансових звiтiв емiтентами цiнних паперiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть пiдготовки вказаної фiнансової звiтностi та вступне сальдо по балансу несуть посадовi особи Товариства. При складанi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй сосновi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли привернути увагу аудиторiв. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал Товариства для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними.
Вiдповiдальнiсть аудитора. Аудитор несе вiдповiдальнiсть стосовно надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв та розшифровок статей фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть», Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, Цивiльного кодексу України, Закону України "Про господарськi товариства" (в частинi, що не суперечить Цивiльному кодексу України). Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти та розшифровки статей фiнансових звiтiв не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження Аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових звiтiв та розшифровок статей фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, а випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Рiвень суттєвостi проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, у вiдповiдностi до внутрiшнiх положень аудиторської фiрми «Стимул», встановлюється наступним чином: з метою виявлення суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi та на пiдставi професiйного судження згiдно Мiжнародного стандарту аудиту 320 «Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту», аудитором визначений рiвень суттєвостi; аудитором вивчено та проаналiзовано за перiод з 01 сiчня 2017 р. по 31 грудня 2017р. по Товариству рiвень органiзацiї, постановки та автоматизацiї бухгалтерського облiку, кадровий склад бухгалтерської служби, рiвень внутрiшнього контролю, а також загальну тенденцiю складання i подання фiнансової звiтностi; аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi фiнансових звiтiв Товариства. Аудиторська перевiрка здiйснювалась iз застосуванням розрахунково-аналiтичного та документального методiв з узагальненням отриманих результатiв.
Основа для висловлення думки iз застереженням. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. На нашу думку аудитори отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази про те, що розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї, пов’язаної з облiковими оцiнками, вiдповiдає вимогам застосування концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 540 «Аудит облiкових оцiнок, у тому числi облiкових оцiнок за справедливою вартiстю, та пов’язанi з ними розкриття iнформацiї». Аудитори визначають, що будь – якi облiковi оцiнювання, не призводять до значних ризикiв. Були виконанi процедури аудиту згiдно МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових записах, що є основою фiнансової звiтностi. В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської заборгованостi та зобов`язань, вiдображених на балансi товариства станом на 31.12.2017 року. Ми не мали змоги переконатися у зазначенiй сумi дебiторської заборгованостi та зобов`язань шляхом iнших аудиторських процедур. Вiдповiдно ми не мали змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обґрунтування думки чи могли бути потрiбними коригування кредиторської заборгованостi станом на 31 грудня 2017 року та дiйшли висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Наша думка щодо фiнансової звiтностi за поточний перiод модифiкована внаслiдок можливого впливу цього питання на порiвняннiсть даних поточного перiоду i вiдповiдних показникiв попереднiх перiодiв.
Думка iз застереженням. Думка аудитора щодо фiнансової звiтностi складена вiдповiдно до МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 (переглянутий) «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 (переглянутий) «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Основа для думки iз застереженням», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi в рамках звiтування згiдно з концептуальною основою достовiрного подання, iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» станом на 31 грудня 2017 року.
Пояснювальний параграф. Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу користувачiв фiнансової звiтностi на те, що у зв’язку з тим, що аудит податкiв ми не проводимо, ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях дебiторської та кредиторської заборгованостi по розрахунках з бюджетом, вiдображених чи не вiдображених в облiку. Крiм того, звертаємо увагу на iснування ризикiв подальшого функцiонування Товариства. Наразi такi ризики обумовленi зовнiшнiми чинниками, якi пов’язанi з наступним: з можливим змiненням законодавства у сферах регулювання дiяльностi та оподаткування та iншими чинниками. При цьому вважаємо, що управлiнський персонал вiдповiдно оцiнює припущення про безперервнiсть дiяльностi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв. Визначення власного капiталу. Оцiнка статей активiв, зобов'язань та власного капiталу та їх розкриття здiйснюється Товариством в цiлому вiдповiдно до принципiв, встановлених Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та Наказом про облiкову полiтику пiдприємства. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, внутрiшнi положення Товариства. Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеної фiнансової звiтностi наведенi в Примiтках до фiнансової звiтностi ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ». Оцiнка статей активiв, зобов'язань та власного капiталу та їх розкриття здiйснюється Товариством в цiлому вiдповiдно до принципiв, встановлених Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та Наказом про облiкову полiтику пiдприємства. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, внутрiшнi положення Товариства. Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеної фiнансової звiтностi наведенi в Примiтках до фiнансової звiтностi ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ». Остання редакцiя Статуту затверджена протоколом загальних зборiв Засновникiв (Протокол № 28 вiд 28.11.2013 року) та зареєстрований Державним реєстратором 26.12.2013 року за № 11031050032005426. Статутний капiтал сформований згiдно з Законом України "Про господарськi товариства", облiковується на рахунку 40 "Статутний капiтал" у сумi 1 996 340 грн. та вiдповiдає установчим документам. Розмiр статутного капiталу станом на 31 грудня 2017 року.: заявлений – 1 996 340 грн.; оплачений – 1 996 340 грн. Склад та структура статутного капiталу: кiлькiсть акцiй – 798 536 шт.; види акцiй – простi iменнi; номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 2,50 грн.; форма iснування – без документарна. Всього володiють акцiями 1 юридична особа (ТОВ «Металiнвест ЛТД»), частка якої в статутному фондi складає 93,93% та 713 фiзичних осiб, частка яких в статутному фондi складає 6,07%. Станом на 31.12.2017 року додатковий капiтал склав 70 869,0 тис.грн., в тому числi дооцiнка активiв – 70 699,0 тис.грн., iнший додатковий капiтал – 170,0 тис.грн. Зменшення додаткового капiталу проти минулого року вiдбулось за рахунок перенесення частини дооцiнки на нерозподiлений збиток пiдприємства (вiдповiдно до п.41 МСФО 16»). Резервний капiтал на пiдприємствi створюється за рахунок нерозподiленого прибутку згiдно з дiючим законодавством та засновницькими документами. Станом на 31.12.2017 року резервний капiтал не змiнився та склав 499,0 тис.грн. Вiдображення в облiку нерозподiленого прибутку та його використання не мiстить суттєвих викривлень. За звiтний перiод отримано збиток в сумi 1 272,0 тис.грн. Списано на пiдставi ст.198.6 ПКУ за рахунок непокритого збитку податковий кредит по неодержаним податковим накладним у сумi 1 920,7 тис.грн. Вiдповiдно, нерозподiлений збиток в балансi станом на 31.12.2017 року склав 111 303,0 тис.грн. Iнформацiя стосовно забезпечення випуску цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуск цiнних паперiв. Позик та довгострокових кредитiв банкiв на суму, що перевищує 25% активiв Товариство не має.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства України. Розмiр чистих активiв або власного капiталу товариства, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2017 р. має вiд’ємне значення та складає «-»37 939,0 тис. грн. Фiнансовi звiти об’єктивно та достовiрно розкривають iнформацiю про вартiсть чистих активiв Товариства за 2017 рiк, тобто про розмiр його статутного капiталу, додаткового капiталу, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку. Чистi активи на 35 943,0 тис. грн. менше, нiж величина статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного Кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435 IV.
Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Вартiсть активiв станом на 01.01.2017 року складає 221 537 тис. грн. Вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» сума мiнiмального правочину складає 22 153,7 тис. грн. Результат аудиту свiдчить, що у звiтному перiодi товариством не здiйснювались значнi (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними рiчної фiнансової звiтностi) правочини, та не приймались рiшення про здiйснення таких правочинiв вiдповiдно: ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); Статуту (25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Формування складу органiв корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» до статтi 7 Статуту, затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №28 вiд 28 листопада 2013 року). Протягом звiтного року в Товариствi функцiонували наступнi органи управлiння та контролю: Загальнi збори акцiонерiв Товариства; Наглядова рада; Правлiння Товариства; Ревiзiйна комiсiя. Внутрiшнiми документами не передбачено створення служби внутрiшнього аудиту. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю у складi не менше трьох осiб. Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства пiдлягає обов'язковiй перевiрцi незалежним аудитором. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Щорiчнi загальнi збори учасникiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про господарськi товариства". Протягом звiтного року правлiння Товариства здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства. Змiн у складi правлiння протягом звiтного року не вiдбувалось. Перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi пiдприємства проводяться Ревiзiйною комiсiю щорiчно, звiти про результати перевiрок надаються Наглядовiй радi та Правлiнню Товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились. Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї пов'язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2017 рiк (акт перевiрки ревiзiйної комiсiї до перевiрки не наданий). Iдентифiкацiя та оцiнка аудиторами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Iнформацiї щодо подiй, якi б мали значний вплив на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, та якi вiдбулися протягом звiтного року, що могли б призвести до суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства та значної змiни вартостi його цiнних паперiв, не було отримано. Довiдка про фiнансовий стан ПАТ«ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ». На основi фiнансових звiтiв був проведений аналiз показникiв фiнансового стану, який базувався на даних звiтного перiоду. Динамiка показникiв фiнансового стану ПАТ«ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» за 2015– 2017 роки. Коефiцiєнти: Абсолютної лiквiдностi:. 2015 рiк – 0,00006; 2016 рiк – 0,00002; 2017 рiк – 0,00017; Оптимальне значення: 0,25-0,5. Загальної лiквiдностi: 2015 рiк – 0,59; 2016 рiк – 0,55; 2017 рiк – 0,39; Оптимальне значення: 1,0-2,0. Фiнансової стiйкостi: 2015 рiк - «-»0,06; 2016 рiк – «-» 0,12; 2017 рiк – «-»0,25; Оптимальне значення: 0,25-0,5. Структури капiталу: 2015 рiк- «-»18,32; 2016 рiк – «-» 9,22; 2017 рiк – «-»5,0; Оптимальне значення: 0,5-1,0.
Додатковi показники для аналiзу фiнансового стану ПАТ«ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»за 2015 – 2017 роки: Коефiцiєнт покриття: 2015 рiк – 0,59; 2016 рiк – 0,55; 2017 рiк – 0,39. Нормативне значення коефiцiєнту покриття – бiльше одиницi. Коефiцiєнт покриття на кiнець року становить 0,39, що свiдчить про те, що пiдприємство не в змозi погасити усi поточнi борги. Коефiцiєнт зменшився на 0,16. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi: 2015 рiк – 0,58; 2016 рiк – 0,54; 2017 рiк – 0,38. Згiдно цього коефiцiєнта можна зробити висновок, що всi оборотнi активи, крiм запасiв на пiдприємствi в кiнцi року забезпечують поточнi зобов'язання на 38 вiдс. Показник зменшився на 0,16. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi: 2015 рiк – 0,00006; 2016 рiк – 0,00002; 2017 рiк – 0,00017. Нормативне значення коефiцiєнту - бiльше або дорiвнює 0,25, вiдповiдно, пiдприємство не готове термiново розрахуватись з короткостроковими зобов'язаннями. Чистий оборотний капiтал, тис. грн.: 2015 рiк – «-»108 590,0; 2016 рiк – «-»111 368,0; 2017 рiк – «-»115 086,0. Чистий оборотний капiтал пiдприємства за звiтний перiод зменшився на 3718,0 тис.грн., має вiд’ємне значення i на дату балансу складає -115 086,0 тис.грн., що свiдчить про нездатнiсть пiдприємства вчасно погасити короткостроковi зобов'язання. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї): 2015 рiк – «-»0,06; 2016 рiк – «-»0,12; 2017 рiк – «-»0,25. Коефiцiєнт автономiї станом на 31.12.2017 має вiд'ємне значення та складає «-»25 вiдс., що говорить про вiдсутнiсть власних фiнансових ресурсiв на пiдприємствi. Коефiцiєнт фiнансування: 2015 рiк – «-»18,32; 2016 рiк – «-»9,22; 2017 рiк – «-»5,0. На кiнець звiтного перiоду коефiцiєнт фiнансування має вiд’ємне значення «-»5, що говорить про фiнансову залежнiсть пiдприємства вiд позикових джерел. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами: 2015 рiк – «-»0,41; 2016 рiк – «-»0,45; 2017 рiк – «-»0,61. Забезпечення власними оборотними коштами має вiд’ємне значення i складає «-»0,61, що вказує на дефiцит власних оборотних коштiв. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу: 2015 рiк – 7,46; 2016 рiк – 4,13; 2017 рiк – 3,03. Позитивне значення коефiцiєнту маневреностi власного капiталу (3,03) в даному випадку обумовлене дефiцитом власних оборотних коштiв, а з iншого – дефiцитом власного капiталу. Зазначене свiдчить про повне фiнансування господарської дiяльностi за рахунок позикових ресурсiв. Коефiцiєнт оборотностi активiв: 2015 рiк – 0,76; 2016 рiк – 0,04; 2017 рiк – 0,27. Середня кiлькiсть оборотiв всiх активiв пiдприємства за звiтний перiод складає 0,274 оборотiв в рiк. Проти минулого року даний показник збiльшився на 0,23. Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi: 2015 рiк – 0,84; 2016 рiк – 0,03; 2017 рiк – 0,29. Середня оборотнiсть кредиторської заборгованостi дорiвнює 0,29 обороти за рiк. Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi: 2015 рiк – 1,68; 2016 рiк – 0,07; 2017 рiк – 0,58. Середня кiлькiсть оборотiв дебiторської заборгованостi складає 0,58 оборотiв в рiк. Строк погашення кредиторської заборгованостi, дн.: 2015 рiк – 435; 2016 рiк – 13040; 2017 рiк – 1237. Середня тривалiсть одного обороту кредиторської заборгованостi проти минулого року зменшилась майже в 10 раз та складає 1237 днiв, що нижче норми. Нормальне значення коефiцiєнту 30-60 днiв. Строк погашення дебiторської заборгованостi, дн.: 2015 рiк – 217; 2016 рiк – 5345; 2017 рiк – 629. Середнiй строк погашення дебiторської заборгованостi складає 629 днiв. Середнiй строк погашення дебiторської заборгованостi складає 629 днiв, що . Показник нижче норми, що майже в 9 раз нижче, нiж в минулому роцi. Зазначене свiдчить про необхiднiсть впровадження заходiв щодо оптимiзацiї полiтики по розрахунках iз клiєнтами. Коефiцiєнт оборотностi матерiальних запасiв: 2015 рiк – 22,37; 2016 рiк – 2,60; 2017 рiк – 22,70. Кiлькiсть оборотiв матерiальних запасiв збiльшилась в 9 раз та склала 22,70 оборотiв. Фондовiддача: 2015 рiк – 0,06; 2016 рiк – 0,003; 2017 рiк – 0,019. Пiдприємство отримало 0,019 грн. чистого доходу на 1 грн. основних фондiв, що використовуються. Коефiцiєнт вiддачi власного капiталу: 2015 рiк – «-»24,72; 2016 рiк – «-»0,42; 2017 рiк – «-»1,57. Власний капiтал пiдприємства на кiнець року має вiд’ємне значення, вiдповiдно ефективнiсть вiддачi власного капiталу дорiвнює «-»1,57 грн. чистого доходу на 1 грн. власного капiталу. Рентабельнiсть активiв: 2015 рiк – «-»3,24%; 2016 рiк – «-»3,53%; 2017 рiк – «-»1,39%. Середня рентабельнiсть активiв на кiнець звiтного перiоду становить «-»1,39%. За звiтний перiод отримано збиток у сумi 1272,0 тис.грн. На 1 грн. всього капiталу пiдприємство отримало 0,01 грн. збитку. Рентабельнiсть акцiонерного капiталу: 2015 рiк – 44,00%; 2016 рiк – 19,13%; 2017 рiк – 3,92%. Середня рентабельнiсть акцiонерного капiталу дорiвнює «-»3,92%, або 0,04 грн. збитку на 1 грн., вкладену в акцiонерний капiтал. Рентабельнiсть продукцiї: 2015 рiк – «-» 1,78%; 2016 рiк – «-»45,55%; 2017 рiк – «-»2,49%. Середня рентабельнiсть власного капiталу за звiтний перiод складає «-»2,49%. На 1грн. капiталу, iнвестованого у власний капiтал, пiдприємство отримало 0,02 грн. збитку.
До цього додається фiнансова звiтнiсть Замовника за 2017 рiк: «Звiт про фiнансовий стан» (баланс); «Звiт про сукупнi доходи» (фiнансовi результати); «Звiт про рух грошових коштiв» «Звiт про змiни в капiталi» (звiт про власний капiтал); Примiтки.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Назва аудиторської фiрми-Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Стимул»; Iдентифiкацiйний код юридичної особи-39051995; Юридична адреса аудиторської фiрми-69114, м. Запорiжжя, вул. Воронезька, буд. 34, оф.149; Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати аудиторську дiяльнiсть- Свiдоцтво№4605, видане Аудиторською палатою України, рiшення №288/3 вiд 30.01.2014 року, дiйсне до 30.01.2019 року; Телефон-((061)708-05-47. Дата i номер договору на проведення аудиту: вiд 05 жовтня 2017 №17/АВ. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту: з 05 жовтня 2017 по 02 лютого 2018. Дата аудиторського висновку: 02 лютого 2018 року. Пiдпис: ТОВ «АФ «Стимул», Дата пiдпису: 02 лютого 2018 року.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): нi Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори акцiонерiв не скликались Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити) Позачерговi збори акцiонерiв не скликались
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Черговi збори проведенi
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Позачерговi збори акцiонерiв не скликались

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів 1
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Самооцiнка роботи наглядової ради не проводилась

Оцiнка роботи наглядової ради не проводилась.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Жодного комiтету в складi наглядової ради не створено.
Інші (запишіть)

Жодного комiтету в складi наглядової ради не створено. Самооцiнка роботи наглядової ради не проводилась.
Жодного комiтету в складi наглядової ради не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради не отримують винагороду.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вiдсутнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Нових членiв наглядової ради обрано 26.04.2017 року.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Так Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Так Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iнформацiя про посадових осiб, про акцiї та про порядок розподiлу прибутку зазначено у Статутi товариства.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) нi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Нi

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) нi

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) нi

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): нi

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодексу корпоративного управлiння товариство не має.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодексу корпоративного управлiння товариство не має.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодексу корпоративного управлiння товариство не має.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» за ЄДРПОУ 00193097
Територія за КОАТУУ 2310137500
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 38.32
Середня кількість працівників 39
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 69081, м. Запорiжжя, вул. Панфьорова, 240
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1 0 0
первісна вартість 1001 15 15 0
накопичена амортизація 1002 14 15 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 84228 76972 0
первісна вартість 1011 2726601 2726593 0
знос 1012 2642373 2649621 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 170 170 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 5 5 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 84404 77147 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2442 2055 0
Виробничі запаси 1101 2427 2046 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 6 0 0
Товари 1104 9 9 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 63052 14161 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

14293

3420

0
з бюджетом 1135 70 3 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 40736 40289 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 5 32 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 5 32 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 16605 14609 0
Усього за розділом II 1195 137133 74569 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 221537 151716 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1996 1996 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 77130 70869 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 499 499 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -106589 -111303 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -26964 -37939 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 65571 16901 0
за розрахунками з бюджетом 1620 3651 163 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 163 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 19 21 0
за розрахунками з оплати праці 1630 110 86 0
за одержаними авансами 1635 89355 81465 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 89795 91019 0
Усього за розділом IІІ 1695 248501 189655 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 221537 151716 0

Примітки
Керівник Безкоровайний Костянтин Сергiiйович
Головний бухгалтер Хмара Алла Вiкторiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» за ЄДРПОУ 00193097
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 51046 8721
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 50774 ) ( 12088 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

272

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 3367 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 11664 912
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 664 ) ( 542 )
Витрати на збут 2150 ( 261 ) ( 415 )
Інші операційні витрати 2180 ( 12364 ) ( 569 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 1353 ) ( 3981 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 85 62
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 4 ) ( 71 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 1272 ) ( 3990 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 18
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 1272 ) ( 3972 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1272 -3972

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 45127 7212
Витрати на оплату праці 2505 1654 872
Відрахування на соціальні заходи 2510 395 186
Амортизація 2515 7258 9556
Інші операційні витрати 2520 15890 5344
Разом 2550 70324 23170

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 798536 798536
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 798536 798536
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1.59292 -4.97410
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -1.59292 -4.97410
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник Безкоровайний Костянтин Сергiiйович
Головний бухгалтер Хмара Алла Вiкторiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» за ЄДРПОУ 00193097
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

35658

25453
Повернення податків і зборів 3005 0 66
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 2
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 82 78
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 165 3601
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 12625 )

( 24252 )
Праці 3105 ( 1322 ) ( 847 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 394 ) ( 334 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 8477 ) ( 1167 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 664 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 3810 ) ( 134 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 4003 ) ( 1033 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 12336 ) ( 1498 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 2 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 724 ) ( 1112 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 27 -12
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 27 -12
Залишок коштів на початок року 3405 5 17
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 32 5

Примітки
Керівник Безкоровайний Костянтин Сергiiйович
Головний бухгалтер Хмара Алла Вiкторiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» за ЄДРПОУ 00193097
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» за ЄДРПОУ 00193097
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1996 0 77130 499 -106589 0 0 -26964
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1996 0 77130 499 -106589 0 0 -26964
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -1272 0 0 -1272
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 -6261 0 0 0 0 -6261
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 -3442 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -6261 0 -4714 0 0 -10975
Залишок на кінець року 4300 1996 0 70869 499 -111303 0 0 -37939

Примітки
Керівник Безкоровайний Костянтин Сергiiйович
Головний бухгалтер Хмара Алла Вiкторiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ2017СТВА «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» за 2017 рiк
1. Загальна iнформацiя. ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» є публiчним акцiонерним товариством, засновником якого є держава в особi Фонду державного майна України. Юридична та фактична адреса: 69081, м. Запорiжжя, вул. Панфьорова, 240. Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про пiдприємство: http:// vtormet.zp.ua. Адреса електронної пошти: vtormet@vtormet.zp.ua. ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» має 8 вiдокремлених цехiв та дiльниць, якi займаються заготiвлею та переробкою металобрухту чорних металiв та знаходяться у м. Запорiжжi, Бердянську, Мелiтополi, Пришибi, Орiховi, Токмаку та Гуляйполi. Пiдприємство має також допомiжний ремонтно-механiчний цех у м. Запорiжжi, який займається ремонтом виробничого обладнання, адмiнiстративних будiвель та автоцех, який займається перевезеннями металобрухту та iнших ТМЦ для пiдприємства. Пiдприємство має базу вiдпочинку у м. Приморську, яка надає послуги по вiдпочинку населення. Всi цi об’єкти являються структурними пiдроздiлами товариства i не мають статусу юридичних осiб. Дочiрнiх фiлiй i представництв товариство не має. Пiдприємство є самостiйним господарюючим суб’єктом, створеним з метою участi у формуваннi ринку товарiв та послуг, здiйснення дiяльностi за напрямками, що вiдповiдають цiлям та завданням пiдприємства. Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється у вiдповiдностi до Конституцiї України, Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України, та iнших законодавчих актiв України, Статутом. Пiдприємство є юридичною особою, користується правами та виконує обов'язки, якi пов'язанi з його дiяльнiстю. Характеристика основних напрямкiв дiяльностi, сфер бiзнесу пiдприємства. Основними видами дiяльностi пiдприємства є купiвля, переробка та збут металобрухту чорних металiв. Товариство виробляє готову продукцiю пакети № 3 вид 18, брикети iз сталевої стружки № 1 вид 14, брухт конструкцiйний листовий вид №9 брухт сталевий вид №3.
Опис економiчного середовища, в якому функцiонує пiдприємство. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi Українських банкiв i компанiй, iснує суттєва невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для пiдприємства та його контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати операцiй та економiчнi перспективи пiдприємства. Представлена фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору керiвництва на те, який вплив мають умови ведення бiзнесу в Українi на дiяльнiсть i фiнансове становище пiдприємства. Фактичний вплив майбутнiх умов господарювання може вiдрiзнятися вiд його оцiнок керiвництвом.
2. Основи представлення фiнансової звiтностi. ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» веде бухгалтерський облiк згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. №996-ХIV (далi - Закон №996) та Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (далi – П(С)БО). Фiнансова звiтнiсть пiдприємства трансформується i надається в органи статистики та НКЦПФР вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi – МСБО) та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ). Дата переходу на МСФЗ – 01.01.2012 року. Фiнансова звiтнiсть була складена за формами встановленими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 1, затверджених наказом МФУ вiд 07.02.2013р. №73. Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня. Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень з одним десятковим знаком.
Принцип безперервностi дiяльностi: Керiвництво здiйснило оцiнку щодо можливостi подальшої безперервної дiяльностi Товариства за визначеними видами дiяльностi та впевнилося, що Товариство має ресурси для продовження дiяльностi в досяжному майбутньому. Керiвництву не вiдомо про будь-якi значнi невизначеностi, що можуть викликати значну невпевненiсть у можливостi здiйснювати безперервну дiяльнiсть. Таким чином, складання фiнансової звiтностi було здiйснено виходячи з принципу безперервностi дiяльностi. В найближчому майбутньому Товариство продовжуватиме вiдчувати вплив нестабiльної економiки в державi. Наслiдком цьому є невизначенiсть, яка здатна iстотним чином впливати на майбутнi операцiї, на можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариством, а також на її готовнiсть своєчасно обслуговувати i погашати свої борги (зобов'язання) при настаннi термiнiв їх погашення. Економiчна стабiльнiсть бiльшою мiрою залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi реалiзує уряд України та розвитку фондового ринку України. Керiвництвом пiдприємства вживаються заходи щодо оптимiзацiї витрат та нарощування обсягiв реалiзацiї продукцiї, що дозволить й у подальшому скорочувати збитковiсть операцiйної дiяльностi, полiпшити фiнансовий стан та результати дiяльностi у 2017 роцi. Вiдповiдно, дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Товариство функцiонуватиме в майбутньому. Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання Товариством узятих на себе зобов'язань, в ходi своєї звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiдними, якби Товариство не мало можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому або у випадку коли вона була б вимушена реалiзовувати свої активи не в ходi своєї звичайної господарської дiяльностi.
Використання оцiнок та припущень. При пiдготовцi фiнансової звiтностi пiдприємство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Пiдприємство використовує оцiнки та робить припущення, якi здiйснюють вплив на показники, якi вiдображенi в фiнансовiй звiтностi на протязi наступного фiнансового року. Оцiнки та судження пiдлягають постiйному аналiзу та обумовленi минулим досвiдом керiвництва та iнших факторах, в тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх подiй.
3. Суттєвi положення Облiкової полiтики. Представлена консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з принципу оцiнки по первiснiй вартостi, за винятком випадкiв, вiдзначених нижче. Такими виключеннями є: активи, якi утримуються для продажу, що вiдображаються за найменшою вартiстю балансовою або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж; зобов'язання по виплатах винагород по закiнченнi трудової дiяльностi, якi вiдображаються по поточнiй вартостi. Вiдповiдно до вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» фiнансова звiтнiсть суб'єкта господарювання, функцiональною валютою якого є валюта країни з гiперiнфляцiйною економiкою, незалежно вiд пiдходу – за iсторичною чи поточною собiвартiстю – має бути виражена в одиницi вимiру, що дiє в кiнцi звiтного перiоду. В зв’язку iз тим, що рiвень iнфляцiї за 2016 – 2017 роки знизився проти 2015 року, при складаннi фiнансового звiту керiвництво пiдприємства не розглядає економiку України як гiперiнфляцiйну у звiтному перiодi.
Фiнансовi iнструменти. Фiнансовi активи. Фiнансовi активи пiдприємства сконцентрованi у торговiй та iншiй дебiторськiй заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи, якi не обертаються на активному ринку, та по яких встановленi фiксованi або визначенi платежi. Такi активи вiдображають по амортизованiй собiвартостi з використанням методу ефективного вiдсотку (якщо термiн погашення такої заборгованостi бiльше 12 календарних мiсяцiв). Прибутки та збитки по таких активах вiдображають у прибутку в момент припинення визнання або у випадку знецiнення таких активiв, а також шляхом амортизацiї. Торгiвельна й iнша дебiторська заборгованiсть з термiном погашення менше 12 календарних мiсяцiв вiдображається по номiнальнiй вартостi за мiнусом нарахованих вiдповiдних резервiв на можливi втрати по сумнiвних боргах. Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами i фiксованим термiном погашення класифiкуються в якостi тих, якi утримуються до погашення, якщо керiвництво пiдприємства має намiр i можливiсть утримувати їх до термiну погашення. Фiнансовi активи, якi утримуються до погашення враховуються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Знецiнення фiнансових активiв визнається в тому випадку, коли iснують об'єктивнi докази того, що вiдбулася одна або кiлька подiй, якi негативно вплинули на розмiр очiкуваного майбутнього грошового потоку, що генерує даний фiнансовий актив, величину якого можна надiйно розрахувати. До об'єктивних доказiв знецiнення фiнансових активiв можуть вiдноситися неплатежi або iнше невиконання боржниками своїх обов'язкiв, реструктуризацiя заборгованостi перед пiдприємством, ознаки можливого банкрутства боржника. Ознаки, що свiдчать про знецiнення дебiторської заборгованостi, пiдприємство розглядає на рiвнi окремих активiв. При оцiнцi фактiв, що свiдчать про знецiнення, пiдприємство аналiзує iсторичнi данi з ймовiрностi банкрутства, термiнiв вiдшкодування, сум понесених збиткiв, i коригує їх з урахуванням поточних економiчних та договiрних умов. В результатi фактичнi збитки можливо виявляться бiльше або менше тих, котрих можна було б очiкувати виходячи з iсторичних тенденцiй.
Визнання та списання фiнансових активiв. Пiдприємство списує фiнансовий актив з облiку тiльки у випадку припинення прав на грошовi потоки за вiдповiдним договором, або у випадку передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству. Якщо пiдприємство не передає, але в той же час не зберiгає основнi ризики i вигоди вiд володiння активом i продовжує контролювати переданий актив, то воно продовжує вiдображати свою частку в даному активi i пов'язаному з ним зобов'язаннi в сумi передбачуваного вiдшкодування. Якщо пiдприємство зберiгає всi основнi ризики i вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, вона продовжує враховувати даний фiнансовий актив.
Непохiднi фiнансовi зобов'язання. Пiдприємство вiдображає фiнансовi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан в момент виникнення вiдповiдних контрактних зобов'язань. Фiнансовi зобов'язання спочатку враховуються по собiвартостi на дату здiйснення угоди, що дорiвнює справедливої вартостi отриманого вiдшкодування, плюс витрати, безпосередньо пов’язанi з угодою. Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання враховуються по амортизованiй собiвартостi (якщо термiн погашення такої заборгованостi бiльше 12 календарних мiсяцiв). Амортизована собiвартiсть фiнансового зобов'язання – це вартiсть зобов'язання, визначена при первiсному визнаннi, за винятком виплат основної суми боргу, плюс або мiнус нарахована амортизацiя по рiзницi мiж первiсною вартiстю i вартiстю на момент погашення зобов'язання. Зобов’язання, контрактний термiн погашення яких на дату визнання та/або на дату складання звiтностi становить менше 12 календарних мiсяцiв, визначаються як поточнi. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Пiдприємство має наступнi непохiднi фiнансовi зобов'язання: кредиторську заборгованiсть по торгiвельних i iнших операцiях. Пiдприємство списує фiнансовi зобов'язання з облiку тiльки у випадку виконання, скасування або закiнчення термiну зобов'язань.
Зменшення корисностi матерiальних активiв. Пiдприємство проводить перевiрку вартостi своїх матерiальних активiв на предмет знецiнення на кожну звiтну дату, щоб визначити, чи iснують iндикатори, що свiдчать про їхнє знецiнення. У випадку виявлення таких ознак розраховується вартiсть, що вiдшкодовується вiдповiдного активу з метою визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо оцiнити вартiсть, яка вiдшкодовується, окремого активу, пiдприємство оцiнює вартiсть одиницi, що вiдшкодовується, що генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив. При можливостi застосування обґрунтованої та послiдовної основи для розподiлу, вартiсть активiв пiдприємство розподiляється на конкретнi одиницi або найменшi групи одиниць, що генерують грошовi потоки. Вартiсть, що вiдшкодовується визначається як найбiльше з двох значень: справедлива вартiсть за винятком витрат на продаж або вартiсть активу у використаннi. При визначеннi вартостi активу у використаннi прогнознi грошовi потоки приводяться до поточної вартостi з використанням ставок дисконтування до оподатковування, що вiдображають поточну ринкову вартiсть грошей i ризикiв, що вiдносяться до активу. Якщо вартiсть будь-якого активу, що вiдшкодовується, (або одиницi, що генерує грошовi потоки) виявляється нижче його балансової вартостi, балансова вартiсть цього активу (або одиницi, що генерує грошовi потоки) зменшується до розмiру його вартостi, що вiдшкодовується. Збитки вiд знецiнення вiдразу ж визнаються у звiтi сукупний дохiд. На кожну звiтну дату керiвництво визначає наявнiсть ознак того, що збиток вiд знецiнення основних засобiв, вiдображений в попереднi перiоди, бiльш не має мiсця або змiнився убiк його зменшення. У тих випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом сторнується, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вартостi, що вiдшкодовується, однак таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, що була б визначено, якби по цьому активi (генеруючiй одиницi) не був врахований збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображають в звiтi про сукупний дохiд.

Продовження тексту приміток

Нематерiальнi активи. Облiк нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". В кiнцi року пiдприємство трансформує данi щодо нематерiальних активiв та вiдображає їх в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 38 «Нематерiальнi активи». Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Для нарахування амортизацiї нематерiальних активiв використовується прямолiнiйний метод. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв. Базою оцiнки для визнання балансової вартостi нематерiальних активiв згiдно з МСБО є модель собiвартостi. Нематерiальнi активи з невизначеними термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого збитку вiд знецiнення. Нематерiальнi активи списуються при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Основнi засоби. Основнi засоби – це матерiальнi об’єкти, що їх: а) утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду. Iдентифiкованi об’єкти основних засобiв об’єднуються у класи. Клас основних засобiв – це група основних засобiв, однакових за характером i способом використання в дiяльностi пiдприємства. В бухгалтерському облiку формуються наступнi класи: - Земельнi дiлянки; - Будинки та споруди; - Машини та обладнання; - Автомобiлi; - Меблi та приладдя, офiсне обладнання. Згiдно облiкової полiтики, прийнятої на пiдприємствi, облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". В кiнцi року пiдприємство трансформує данi щодо основних засобiв та нематерiальних активiв та вiдображає їх в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 16 «Основнi засоби». При первiсному визнанi основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. Первiсна вартiсть не включає витрати по позиках, залучених для фiнансування придбання та будiвництва квалiфiкацiйних активiв. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. Витрати на добудову та дообладнання об’єкта основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу збiльшують балансову вартiсть вiдповiдного об’єкта. Балансова вартiсть об’єкта основних засобiв збiльшується на собiвартiсть нової (замiнюваної) частини такого об’єкта, коли понесенi витрати задовольняють критерiям їх визнання. Балансова вартiсть тих частин, що замiнюються, припиняються визнаватися у балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв. Базою оцiнки для визнання балансової вартостi об'єктiв основних засобiв згiдно з МСБО є їх собiвартiсть мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Для нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв використовується прямолiнiйний метод, який згiдно облiкової полiтики пiдприємства, враховує строк корисного використання активу для кожного активу конкретно, або для групи подiбних активiв. Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках. Незавершене будiвництво мiстить у собi витрати, пов’язанi з будiвництвом основних засобiв, а також частку в накладних витратах, безпосередньо пов'язану з цим будiвництвом. Амортизацiя таких активiв починається з моменту введення їх в експлуатацiю тим же способом, що i для iнших об'єктiв основних засобiв. Пiдприємство регулярно здiйснює перевiрку балансової вартостi незавершеного будiвництва для того, щоб визначити, чи iснують ознаки знецiнення вартостi об'єктiв незавершеного будiвництва. Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визначається шляхом зiставлення отриманого доходу з балансовою вартiстю вiдповiдних активiв i вiдображають в звiтi про прибутки i збитки.
Амортизацiя. Земля й об'єкти незавершеного будiвництва не амортизуються. Амортизацiя iнших категорiй основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом щодо їх собiвартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом термiну їхнього корисного використання. Для визначених класiв основних засобiв використовуються такi строки корисної експлуатацiї: Земельнi дiлянки, строки корисної експлуатацiї – без строку; Будинки та споруди, строки корисної експлуатацiї – 20 рокiв; Машини та обладнання – строки корисної експлуатацiї – 5 рокiв, Автомобiлi, строки корисної експлуатацiї – 5 рокiв, Меблi та приладдя, офiсне обладнання – 12 рокiв. Лiквiдацiйна вартiсть активу прирiвнюється до нуля в тому випадку, якщо очiкується використовувати об'єкт до закiнчення його фiзичного термiну служби i можливi в результатi лiквiдацiї вiдходи не мають вартостi. Термiни корисного використання об'єктiв основних засобiв i методи розрахунку їх амортизацiї аналiзуються i при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.
Запаси. Запасами визнаються активи, якi: а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу – товари; б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу – незавершене виробництво та готова продукцiя; в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг – сировина, покупнi матерiали, комплектуючi та iншi подiбнi запаси. Собiвартiсть запасiв включає: - всi витрати на придбання, що складаються з цiни придбання, ввiзного мито та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються iз бюджету), а також витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання; - витрати на переробку, що складаються з витрат, прямо пов’язаних з об’єктами виробництва - прямi витрати (з сировини, матерiалiв, комплектуючих, оплати працi виробничого персоналу та iнших прямих витрат). Вони також включають систематичний розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю. Розподiл постiйних виробничих накладних витрат на витрати, пов’язанi з переробкою, базується на нормальнiй потужностi виробничого устаткування; - та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiстю (вартiстю придбання/виробництва) або чистою вартiстю реалiзацiї.
Чиста можлива цiна реалiзацiї являє собою розраховану цiну продажу, встановлювану в ходi звичайної дiяльностi, зменшену на розрахованi витрати, необхiднi для пiдготовки i здiйснення продажу активу. З метою приведення оцiнки запасiв до чистої вартостi їх реалiзацiї створюється резерв по застарiлим i запасам, якi повiльно обертаються. Оцiнена сумирезерву по застарiлим i запасам, якi повiльно обертаються, включається в звiт про доходи та витрати до складу собiвартостi. Запаси вiдображаються у звiтностi вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси». Запаси в фiнансовiй звiтностi враховуються за найменшою з двох величин: фактичною собiвартiстю або чистою цiною реалiзацiї. При передачi запасiв у виробництво, для продажу або iншому вибуттi для оцiнки використовується метод ФIФО.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Ведення касових операцiй на Пiдприємствi здiйснюється в цiлому вiдповiдно до Положення «Про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою НБУ вiд 15.12.2004 р. за № 637 iз змiнами та доповненнями. Банкiвськi операцiї на Пiдприємствi здiйснюються вiдповiдно до Iнструкцiї «Про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi», затвердженої постановою НБУ вiд 21.01.2004 р. за № 22, з урахуванням змiн та доповнень. Грошовi кошти та їх еквiваленти, що вираженi в гривнях та iноземнiй валютi, включать у себе грошовi кошти в банках i в касi.
Негрошовi розрахунки. Операцiї купiвлi-продажу, розрахунки по яких планується здiйснити за допомогою взаємозалiкiв або iнших негрошових розрахункiв, визнаються на пiдставi розрахунку справедливої вартостi тих активiв, що будуть отриманi або поставленi в результатi негрошових розрахункiв. Справедлива вартiсть визначається на основi вiдкритої ринкової iнформацiї. Негрошовi операцiї виключенi iз звiту про рух грошових коштiв, i тому роздiли звiту по iнвестицiйнiй, фiнансовiй дiяльностi, а також пiдсумки показникiв по операцiйнiй дiяльностi вiдображають фактичнi потоки грошових коштiв.
Акцiонерний капiтал. Статутний капiтал. Звичайнi акцiї класифiкуються як капiтал. Витрати на оплату послуг третiм сторонам, безпосередньо пов’язанi з випуском нових акцiй вiдображають у складi капiталу як зменшення суми, отриманої в результатi даної емiсiї. Перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй вiдображають як додатковий капiтал.
Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання i вiднiмаються iз суми капiталу на звiтну дату тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Iнформацiя про дивiденди розкривається в звiтностi, якщо вони були нарахованi до звiтної дати, а також оголошенi пiсля звiтної дати, але до дати затвердження фiнансової звiтностi.
Дохiд. Продаж товарiв. Визнання доходiв та витрат в фiнансовiй звiтностi пiдприємства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх доходiв та витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi та МСФЗ. Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень товару покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть («ПДВ»). Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов: компанiя передала покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням товарами; компанiя бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює проданi товари; сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть пiдприємству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Дохiд визнається одночасно iз виникненням права на його одержання, що звичайно вiдбувається пiсля вiдвантаження i переходу до покупця прав власностi i ризикiв вiд псування i втрат продукцiї, при наявностi високої iмовiрностi фактичного одержання оплати за вiдповiдне вiдвантаження, а також достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни. Момент переходу ризикiв i права власностi визначається за умовами контракту. У випадку реалiзацiї товарiв або послуг в обмiн на iншi товари або послуги дохiд вiдображається за справедливою вартiстю отриманих товарiв або послуг, яка коригується на суму перерахованих коштiв або їхнiх еквiвалентiв. Якщо справедлива вартiсть отриманих товарiв або послуг не може бути визначена з достатнiм ступенем точностi, дохiд вiдображається за справедливою вартiстю переданих товарiв або наданих послуг, яка коригується на суму перерахованих коштiв або їхнiх еквiвалентiв.
Договори на надання послуг. Дохiд вiд надання послуг визнається тодi, коли пiдприємство отримує пiдтвердження з боку замовника щодо оплати вартостi послуг. Витрати, пов’язанi з наданням послуг, визнаються в звiтi про сукупнi доходи в перiодi їх виникнення.
Вiдсотки. Вiдсотки вiдображають з використанням методу ефективної процентної ставки.
Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи i витрати включають вiдсотки до сплати по кредитах i позикам, вiдсотки до одержання вiд фiнансових вкладень, а також збитки вiд знецiнення i результат вiд вибуття фiнансових вкладень, що є для продажу. Усi витрати, пов’язанi з позиковими коштами, списуються на фiнансовi результати з застосуванням методу ефективного вiдсотка, за винятком тих витрат, що пов’язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом квалiфiкованих активiв i якi вiдносяться на їхню собiвартiсть. Процентний дохiд вiдображають в складi прибутку в мiру його одержання, обчисленого за методом ефективного вiдсотка прибутковостi активу.
Податок на прибуток. Податок на прибуток за звiтний перiод включає поточний i вiдкладений податок на прибуток. Поточний податок на прибуток. Поточний податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, що дiють або набрали чинностi на кiнець звiтного перiоду. Витрати/(вiдшкодування) з податку на прибуток включають поточнi i вiдкладений податки i визнаються в консолiдованому звiтi про сукупний дохiд за рiк, якщо тiльки вони не вiдображаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо в складi капiталу, оскiльки вiдносяться до операцiй, якi вiдображаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо в складi капiталу в тому же або в якому-небудь iншому звiтному перiодi. Поточний податок являє собою суму, що передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету у вiдношеннi оподатковуваного прибутку або збитку за звiтний та попереднiй перiоди. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображають у складi операцiйних витрат.
Вiдкладений податок на прибуток. Вiдкладений податок на прибуток розраховується балансовим методом у частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Балансова сума вiдкладеного податку розраховується по податкових ставках, що дiють або набрали чинностi на кiнець звiтного перiоду, i застосування яких очiкується в перiод погашення тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв. Вiдкладенi податковi активи у вiдношеннi тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть одержання у майбутньому оподатковуваного прибутку, який бути зменшений на суму таких вiдрахувань.
Прибуток/збиток на акцiю. Базовий прибуток/збиток на акцiю визначається шляхом розподiлу суми прибутку/збитку, що припадає на частку акцiонерiв, на середньозважене число звичайних акцiй, що знаходилися в обiгу протягом звiтного перiоду. Розбавлений прибуток на акцiю визначається шляхом коригування прибутку або збитку, що припадає на акцiонерiв, i середньозваженої кiлькостi звичайних акцiй в обiгу з урахуванням передбачуваної конвертацiї всiх розбавляючих потенцiйних звичайних акцiй у звичайнi акцiї. Протягом звiтного перiоду привiлейованих акцiй в обiгу не було.
Виплати працiвникам. Заробiтна плата спiвробiтникiв, що вiдноситься до трудової дiяльностi поточного перiоду, визнається як витрати у звiтi про сукупний дохiд. При визначеннi розмiру зобов'язання щодо короткострокових винагород працiвникам дисконтування не застосовуються, а вiдповiднi витрати визнаються щодо фактичного виконання працiвниками своїх трудових обов'язкiв. Пiдприємство здiйснює виплати соцiального характеру спiвробiтникам, що передбаченi умовами наказiв та iншими внутрiшнiми розпорядчими документами, що регламентують оплату працi на пiдприємствi (премiї, матерiальна допомога, одноразовi допомоги на навчання, медичне обслуговування та iншi). Такi витрати вiдносяться до видаткiв у мiру їх виникнення i вiдображаються у консолiдовано звiтi про сукупний дохiд у складi вiдповiдних статей витрат в залежностi вiд функцiй, якi виконують працiвники. Формування забезпечення на оплату премiй та бонусiв здiйснюється у вiдповiдностi до умов, якi визначаються умовами наказiв та iншими внутрiшнiми розпорядчими документами, що регламентують оплату працi на пiдприємствi. Забезпечення на оплату премiй та бонус визнаються зобов’язанням за наявностi таких умов: а) офiцiйнi умови програми мiстять формулу визначення суми виплати; б) пiдприємство визначає суми, якi пiдлягають сплатi до того, як фiнансову звiтнiсть буде затверджено, або в) минула практика пiдприємства чiтко вказує на суму його конструктивного зобов'язання. Протягом звiтного перiоду на пiдприємствi не передбачалося виплат будь-яких премiй чи бонусiв, якi б вимагали необхiднiсть визнання зобов’язань щодо забезпечення виплат по вiдповiдних програмах. По програмах з визначеним внеском пiдприємство визнає зобов’язання та витрати у сумi єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування на користь працiвникiв (ЄСВ). ЄСВ розраховується шляхом застосування до суми загальної рiчної заробiтної плати кожного працiвника ставки в розмiрi 22%. При цьому зобов’язання оцiнюється на недисконтованiй основi пiсля вирахування вже сплаченої суми. Якщо сплачена сума перевищує недисконтована суму виплат, то сума такого перевищення вiдображається в активi балансу як витрати майбутнiх перiодiв, якщо авансом сплачена сума призведе до зменшення майбутнiх платежiв, або буде повернута. По програмах з визначеною виплатою пiдприємство визнає зобов’язання таким чином: теперiшня вартiсть зобов’язання на дату складання звiтностi плюс (мiнус) невизнанi актуарнi прибутки (збитки) мiнус невизнана вартiсть ранiше наданих послуг мiнус справедлива вартiсть активiв програми на дату складання звiтностi.
Оренда. Визначення того, що домовленiсть являє собою або мiстить умови оренди, засновано на змiстi домовленостi на дату початку термiну оренди, тобто чи залежить виконання договору вiд використання визначеного активу або активiв, або договiр надає право на використання такого активу. Оренда класифiкується як: - фiнансова оренда, якщо вона передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння;
- операцiйна оренда, якщо вона не передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння.
Фiнансова оренда. Оренда класифiкується як фiнансова при наявностi хоча б однiєю з умов: а) оренда передає орендаревi право власностi на актив наприкiнцi строку оренди; б) орендар має право вибору придбати актив за цiною, що, як очiкується, буде значно нижчою за справедливу вартiсть на дату, коли вибiр може бути здiйснений, i достатньою для обґрунтованої впевненостi на початку оренди в тому, що вибiр буде здiйснено; в) строк оренди становить бiльшу частину строку економiчної експлуатацiї активу, навiть якщо право власностi не передається; г) на початку оренди теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв дорiвнює принаймнi в основному всiй справедливiй вартостi орендованого активу; ґ) орендованi активи мають такий особливий характер, що тiльки орендар може використовувати їх, не здiйснюючи значних модифiкацiй. Протягом звiтного перiоду пiдприємство не укладала договорiв, якi мiстять умови фiнансової оренди.
Операцiйна оренда. У випадках, коли пiдприємство є орендарем за договором оренди, що не передбачає перехiд вiд орендодавця до пiдприємства в основному всiх ризикiв i винагород, що виникають iз права власностi, загальна сума орендних платежiв вiдноситься на витрати рiвномiрно протягом усього термiну оренди. У випадках, коли за договором оренди не передбачено перехiд до орендаря в основному всiх ризикiв i винагород, що виникають iз права власностi, загальна сума орендних платежiв вiдноситься на доходи рiвномiрно протягом усього термiну оренди. Протягом звiтного перiоду пiдприємство не укладала договори операцiйної оренди.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi. Були опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування у рiчних перiодах, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Товариство не застосовувало цi стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування: МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» (змiнений у липнi 2014 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань були перенесенi до МСФЗ 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що органiзацiя буде зобов’язана показувати у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному ризику фiнансових зобов’язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення – модель очiкуваних кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить триетапний пiдхiд, в межах якого аналiзується змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового визнання. На практицi новi правила означають, що органiзацiї будуть зобов’язанi негайно облiковувати збиток у сумi очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових активiв, якi не мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю – у сумi очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi суттєвого зростання кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї фiнансового активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. Ця модель передбачає операцiйнi спрощення дебiторської заборгованостi за орендою та основною дiяльнiстю. МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами» (випущений 28 травня 2014 року i вступає у силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Цей новий стандарт вводить основний принцип обов’язкового визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг клiєнту. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, повиннi вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змiнюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику сторнування. Витрати, понесенi у зв’язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту. Наразi Товариство оцiнює вплив цього нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть. МСФЗ 16 «Оренда» (випущений у сiчнi 2016 року i вступає у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Новий стандарт визначає принципи визнання, оцiнки та розкриття iнформацiї у звiтностi щодо операцiй оренди. Всi договори оренди призводять до отримання орендарем використання активу з моменту початку дiї договору оренди, а також до отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом перiоду часу. Вiдповiдно до цього МСФЗ 16 скасовує класифiкацiю оренди як операцiйної чи фiнансової, як це передбачено МСБО 17, натомiсть, вводить єдину модель облiку операцiй оренди для орендарiв. Орендарi повиннi будуть визнавати: (а) активи i зобов’язання щодо всiх договорiв оренди з термiном дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть об’єкта оренди є незначною; i (б) амортизацiю об’єктiв оренди окремо вiд процентiв за орендними зобов’язаннями у звiтi про прибутки та збитки. Щодо облiку оренди в орендодавця, МСФЗ 16, по сутi, зберiгає вимоги до облiку, передбаченi МСБО 17. Таким чином, орендодавець продовжує класифiкувати договори оренди в якостi операцiйної чи фiнансової оренди i, вiдповiдно, по-рiзному вiдображати їх у звiтностi. Змiни МСФЗ 2 – Виплати на основi акцiй (опублiкованi 20 червня 2016 року i застосовуються для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Змiни роз’яснюють порядок облiку виплат на основi акцiй iз розрахунками грошовими коштами, умови яких були змiненi на умови виплат iз розрахунками дольовими iнструментами, а саме: (а) виплати на основi акцiй оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi дольових iнструментiв на дату змiни умов, право на якi було передано у результатi цiєї змiни; (б) визнання зобов’язання припиняється за фактом змiни умов; (в) виплата на основi акцiй iз розрахунками дольовими iнструментами визнається тiєю мiрою, в якiй послуги були наданi до дати змiни умов, та (г) рiзниця мiж балансовою вартiстю зобов’язання на дату змiни умов та сумою, визнаною у складi капiталу на ту ж дату, визнається безпосередньо у складi прибутку чи збитку. Якщо iнше не вказано вище, не очiкується суттєвого впливу цих нових стандартiв та тлумачень на фiнансову звiтнiсть Товариства.

Продовження тексту приміток

4. Примiтки до Форми №1 «Баланс». 4.1. Примiтки до статтi «Нематерiальнi активи»:- рядки 1000 «Залишкова вартiсть», 1001 «Первiсна вартiсть», 1002 «Накопичена амортизацiя» Балансу. Нематерiальнi активи станом на 31.12.2017 року складають: По залишковiй вартостi на суму 0,0 тис.грн. Накопичена амортизацiя 15,0 тис.грн. Первiсна вартiсть становить 15,0 тис.грн. Нематерiальнi активи пiдприємство являють собою програмне забезпечення строком експлуатацiї до 10 рокiв, лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю. Протягом 2017 року нематерiальнi активи не вибували та не придбавались. За 2017 рiк нарахована амортизацiя нематерiальних активiв в сумi 1,0 тис.грн.
4.2. Примiтки до статтi «Основнi засоби»: - рядки 1010 «Залишкова вартiсть», 1011 «Первiсна вартiсть», 1012 «Знос» Балансу. Основнi засоби станом на 31.12.2017 року складають: По залишковiй вартостi на суму 76 972,0 тис.грн. Накопичена амортизацiя 2 649 621,0 тис.грн. Первiсна вартiсть становить 2 726 593,0 тис.грн. Надходжень основних засобiв в звiтному перiодi не було. За звiтний рiк вибули основнi засоби (меблi та приладдя, офiсне обладнання) первiсною вартiстю 8,1 тис.грн., нарахований знос по вибулим основним засобам – 7,7 тис. грн. За 2017 рiк нарахована амортизацiя основних засобiв в сумi 7 257,6 тис.грн. Для цiлей вiдображення в фiнансовiй звiтностi основнi засоби класифiкуються за такими групами: Земельнi дiлянки: Первiсна вартiсть, тис.грн. – 2 656,0; Знос, тис.грн. – 0,0; Залишкова вартiсть, тис.грн. – 2 656,0; Будинки та споруди: Первiсна вартiсть, тис.грн. –430 878,0; Знос, тис.грн. – 372 289,0; Залишкова вартiсть, тис.грн. – 58 589,0; Машини та обладнання: Первiсна вартiсть, тис.грн. – 2 222 870,0; Знос, тис.грн. – 2 208 845,0; Залишкова вартiсть, тис.грн. – 14 025,0; Автомобiлi: Первiсна вартiсть, тис.грн. – 65 596,0; Знос, тис.грн. – 64 488,0; Залишкова вартiсть, тис.грн. – 1 108,0; Меблi та приладдя, офiсне обладнання: Первiсна вартiсть, тис.грн. – 4 593,0; Знос, тис.грн. – 3 999,0 ; Залишкова вартiсть, тис.грн. – 594,0; Разом: Первiсна вартiсть, тис.грн. – 2 726 593,0; Знос, тис.грн. – 2 649 621,0; Залишкова вартiсть, тис.грн. – 76 972,0.
4.3. Примiтки до рядка 1035 «Iншi фiнансовi iнвестицiї» Балансу: Станом на 31.12.2017 року iншi фiнансовi iнвестицiї становлять 170,0 тис. грн.
4.4. Примiтки до рядка 1100 «Запаси» Балансу: Станом на 31.12.2017 року пiдприємство має запаси в сумi 2 055,0 тис.грн., в тому числi: виробничi запаси вартiстю 1 929,0 тис.грн. (сировина й матерiали – 623,0 тис.грн.; покупнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби – 12,0 тис.грн.; паливо –168,0 тис.грн.; тара й тарнi матерiали – 8,0 тис.грн.; запаснi частини – 807,0 тис.грн.; iншi матерiали – 311,0 тис.грн.); МШП – 117,0 тис.грн.; товари – 9,0 тис.грн. Всi запаси вiдповiдають критерiям визнання. Запасiв в заставi немає. Станом на 31.12.2017 року незавершене виробництво вiдсутнє. На кiнець року невизнаних активiв немає.
4.5. Примiтки до рядка 1125 " Дебiторська заборгованiсть за продукцiю товари, роботи, послуги": Станом на 31.12.2017 р. дебiторська заборгованiсть за продукцiю товари, роботи, послуги складає 14 161,0 тис.грн. Основними дебiторами є: ТОВ "Укроблресурс», сума заборгованостi – 12 639,0 тис.грн. (за металобрухт); ТОВ "АЛЬЯНС – МЕТ – РЕСУРС», сума заборгованостi – 908,0 тис.грн. (за металобрухт);
4.6. Примiтки до рядка 1130 "Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами": На дату балансу дебiторська заборгованiсть за виданими авансами склала 3 420,0 тис.грн. Основнi дебiтори: ПП «БМК ФIЕСТА», сума заборгованостi – 1 177,0 тис.грн. (передплата за металобрухт); ПАТ «Вториннi ресурси», сума заборгованостi – 261,0 тис.грн. (передплата за металобрухт); ТОВ «КНАЙТ», сума заборгованостi – 1 860,0 тис.грн. (передплата за металобрухт).
4.7. Примiтки до рядка 1155 «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» Балансу: Станом на 31.12.2017 року iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає: 43709,0 тис.грн., в тому числi: - по розрахунках по претензiям – 24,0 тис.грн.; - по розрахунках з iншими дебiторами – 40 265,0 тис.грн. (в тому числi ТОВ «Стил Iнвест Груп» – 37 890,0 тис.грн. (придбанi права учасника по договору №2 вiд 09.07.2013 року)), заборгованiсть по наданiй поворотнiй фiнансовiй допомозi – 2 289,0 тис.грн: заборгованiсть по розрахункам з працiвниками по iнших операцiях – 86,0 тис.грн. Основнi дебiтори: ПП «БМК ФIЕСТА», сума заборгованостi – 1 177,0 тис.грн. (передплата за металобрухт); ПАТ «Вториннi ресурси», сума заборгованостi – 261,0 тис.грн. (передплата за металобрухт); ТОВ «КНАЙТ», сума заборгованостi – 1 860,0 тис.грн. (передплата за металобрухт).
4.8. Примiтки до рядкiв 1165 «Грошi та їх еквiваленти», 1166 «Готiвка», 1167 «Рахунки в банках» Балансу: Грошовi кошти включають грошовi кошти в касi та на рахунках у банках. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2017 року складають – 32,0 тис. грн., у т.ч. на поточному рахунку – 32,0 тис. грн. Грошей на депозитних рахунках немає.
4.9. Примiтки до рядка 1190 «Iншi оборотнi активи» Балансу: Iншi оборотнi активи складають на дату балансу 14 609,0 тис.грн. i представляють дебетове сальдо по податковим зобов’язанням з ПДВ в сумi 14 609,0 тис.грн.
4.10. Примiтки до рядка 1400 Балансу “Статутний капiтал”. Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» (нова редакцiя) затверджений протоколом загальних зборiв Засновникiв (Протокол № 28 вiд 28.11.2013 року) та зареєстрований Державним реєстратором 26.12.2013 року за № 11031050032005426 iз статутним капiталом 1 996 340 грн. Розмiр Статутного капiталу станом на 31.12.2017: заявлений - 1 996 340,0 грн.; сплачений - 1 996 340,0 грн. Склад та структура статутного капiталу: кiлькiсть акцiй – 798 536 шт.; види акцiй – простi iменнi; номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 2,5 грн.; форма iснування – бездокументарна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв, видане Запорiзьким територiальним управлiнням ДКЦПФР, реєстрацiйний номер 87/08/01/11, дата реєстрацiї 16.08.2011 року. Станом на 31.12.2017 року статутний капiтал розподiлено таким чином: ТОВ «Металiнвест ЛТД», код за ЄДРПОУ 37396799 – 1 875 192,5 грн., або 93,93%. 26.12.2013 року (номер запису 11031050032005426) реєстрацiйною службою Запорiзького мiського управлiння юстицiї зареєстрована нова редакцiя Статуту ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ», якою приведено положення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до чинного законодавства та записано назву Товариства великими лiтерами. Реєстр та збереження цiнних паперiв Пiдприємства ведеться: Центральний депозитарiй: ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ", код за ЄДРПОУ 30370711. Адреса: 04071, м. Київ, Подiльський район, вул. Нижнiй Вал 17/8. Лiцензiя: згiдно чинного законодавства надання послуг з депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю не потребує отримання лiцензiї. Депозитарна установа: ТОВ "ФРIДОМ ФIНАНС УКРАЇНИ", код за ЄДРПОУ 21654295. Адреса: 01010, м. Київ, Печерський р-н, вул. Московська, 32/2. Лiцензiя №574, видана НКЦПФР. Вiдкритої пiдписки, емiсiї та анулювання випуску цiнних паперiв за перiод перевiрки не було. На дату здiйснення аудиторської перевiрки змiни до статуту в органах державної адмiнiстрацiї не зареєстрованi.
4.11. Примiтки до рядка 1410 Балансу «Додатковий капiтал». Станом на 31.12.2017 року додатковий капiтал склав 70 869,0 тис.грн., в тому числi дооцiнка активiв – 70 699,0 тис.грн., iнший додатковий капiтал – 170,0 тис.грн. Зменшення додаткового капiталу проти минулого року вiдбулось за рахунок перенесення частини дооцiнки на нерозподiлений збиток пiдприємства (вiдповiдно до п.41 МСФО 16»).
4.12. Примiтки до рядка 1415 Балансу «Резервний капiтал». Резервний капiтал на пiдприємствi створюється за рахунок нерозподiленого прибутку згiдно з дiючим законодавством та засновницькими документами. Станом на 31.12.2017 року резервний капiтал не змiнився та склав 499,0 тис.грн.
4.13. Примiтки до рядка 1420 Балансу «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)». За звiтний перiод отримано збиток в сумi 1 272,0 тис.грн. Списано на пiдставi ст.198.6 ПКУ за рахунок непокритого збитку податковий кредит по неодержаним податковим накладним у сумi 1 920,7 тис.грн. Вiдповiдно, нерозподiлений збиток в балансi станом на 31.12.2017 року склав 111 303,0 тис.грн.
4.14. Примiтки до статтi рядок 1615 «Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги». Станом на 31.12.2017 року кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 16 901,0 тис.грн. Основний кредитор: ТОВ «МЕТ – ПРОЕКТ», сума заборгованостi за металобрухт – 16 394,0 тис.грн.
4.15. Примiтки до статтi «Поточна кредиторська заборгованiсть за» - 1620 «розрахунками з бюджетом», 1625 «розрахунками зi страхування», 1630 «розрахунками з оплати працi» Балансу. Станом на 31.12.2017 року поточна кредиторська заборгованiсть складає: - 163,0 тис. грн. – з бюджетом, в тому числi по ПДФО – 19,0 тис.грн., ПДВ – 18,0 тис.грн., по платi за оренду землi – 103,0 тис.грн., земельному податку – 21,0 тис.грн, по вiйськовому збору 2,0 тис.грн. - 21,0 тис. грн. – зi страхування; - 86,0 тис. грн. – з оплати працi.
4.16. Примiтки до рядка 1635 «Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами» Балансу: Станом на 31.12.2017 р. поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами складає 81 465,0 тис. грн. Основними кредиторами є: ТОВ «Нiкморсервiс», сума заборгованостi – 50 216,0 тис.грн. (передплата за металобрухт); ПАТ "УКРВТОРЧОРМЕТ", сума заборгованостi – 29 052,0 тис.грн. (передплата за металобрухт); ТОВ «Євро Метал Iнвест», сума заборгованостi – 2 197,0 тис.грн. (передплата за металобрухт).
4.17. Примiтки до рядка 1690 «Iншi поточнi зобов’язання» Балансу: Станом на 31.12.2017 року iншi поточнi зобов’язання складають 91 019,0 тис.грн., в тому числi: з iншими кредиторами (заборгованiсть по договору поруки перед ТОВ «Iнтер-ГТВ» – 89 794,0 тис.грн.; розрахунки з пiдзвiтними особами – 88,0 тис.грн. ТОВ «РЕАЛ», сума заборгованостi – 850,0 тис.грн.
5. Примiтки до Форми №2 «Звiт про фiнансовi результати». 5.1. Примiтки до рядка 2000 Звiту «Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)» Звiту. За 2017 рiк пiдприємство отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї металобрухту у сумi 51 046,0 тис.грн. (без ПДВ), що майже в 6 раз бiльше нiж в минулому роцi.
5.2. Примiтки до рядка 2050 Звiту «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)» Звiту. За результатами 2017 року собiвартiсть реалiзованих послуг складає 50 774,0 тис. грн., у т.ч.: матерiальнi витрати – 45 085,0 тис. грн.; витрати на заробiтну плату – 1 163,0 тис. грн.; вiдрахування iз заробiтної плати на соцiальнi заходи – 366,0 тис. грн.; амортизацiя – 930,0 тис. грн.; iншi операцiйнi витрати – 3 230,0 тис. грн. (податки, електроенергiя, поточний ремонт та витрати на утримання основних засобiв, та iншi)
5.3. Примiтки до рядка 2120 Звiту «Iншi операцiйнi доходи» Звiту. За 2017 рiк пiдприємство отримало iншi операцiйнi доходи – 11 664,0 тис.грн. (без ПДВ). Вони представляють собою дохiд отриманий вiд: реалiзацiї iнших оборотних активiв – 24,0 тис.грн.; операцiйної оренди активiв – 913,0.грн.; вiд вiдшкодування списаних активiв – «-»8,0 тис.грн.; вiд списання кредиторської заборгованостi – 9 936,0 тис.грн.; вiд реалiзацiї послуг – 799,0 тис.грн.
5.4. Примiтки до рядка 2130 Звiту «Адмiнiстративнi витрати» Звiту. За результатами 2017 року адмiнiстративнi витрати складають 664,0 тис. грн., у т.ч.: матерiальнi витрати – 5,0 тис. грн.; витрати на заробiтну плату – 433,0 тис. грн.; вiдрахування iз заробiтної плати на соцiальнi заходи – 22,0 тис. грн.; амортизацiя – 66,0 тис. грн.; iншi операцiйнi витрати – 138,0 тис. грн. (в т.ч. послуги зв’язку, електроенергiя, транспортно-експедицiйнi послуги, ведення реєстру акцiонерiв, нотарiальнi послуги, страхування майна, витрати на вiдрядження, тощо).
5.5. Примiтки до рядка 2150 Звiту «Витрати на збут» Звiту. За результатами 2017 року витрати на збут складають 261,0 тис.грн. у т.ч.: матерiальнi витрати – 30,0 тис. грн.; витрати на заробiтну плату – 58,0 тис. грн.; вiдрахування iз заробiтної плати на соцiальнi заходи – 7,0 тис. грн.; iншi операцiйнi витрати – 166,0 тис. грн. (послуги залiзничного транспорту).
5.6. Примiтки до рядка 2180 Звiту «Iншi операцiйнi витрати» Звiту. Станом на 31.12.2017 року iншi операцiйнi витрати склали – 12 364,0 тис.грн. (в т.ч. собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв – 42,2 тис.грн.; списання безнадiйної дебiторської заборгованостi – 9 397,2 тис.гр.,визнанi штрафи, пенi, неустойки – 2756,3тис.грн.; витрати на утримання бази вiдпочинку «Соняшна» – 168,3 тис.грн.).
5.7. Примiтки до рядка 2240 Звiту «Iншi доходи» Звiту. Iншi доходи в сумi 85,0 тис.грн. являють собою доходи вiд безоплатно отриманих активiв.
5.8. Примiтки до рядка 2270 Звiту «Iншi витрати» Звiту. Iншi витрати Товариства склали 4,0 тис.грн., в тому числi: матерiальна допомога – 2,0 тис.грн., списання необоротних активiв та витрати на експертизу – 2,0 тис.грн.
6. Примiтки до Форми №3 «Звiт про рух грошових коштiв». Загальнi надходження грошових коштiв в 2017 роцi склали 35905,0 тис.грн., в тому числi: рядок 3000 Звiту «Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)» – надходження вiд продажу металобрухту – 35 658,0 тис.грн.; рядок 3020 Звiту «Надходження вiд повернення авансiв» в сумi 82,0 тис. грн. – повернення авансiв постачальниками; рядок 3035 Звiту «Iншi надходження» в сумi 163,0 тис. грн. – надходження вiд боржникiв. -рядок 3095 Звiту «Iншi надходження» в сумi 2,0 тис. грн. – iншi надходження Загальнi витрачання грошових коштiв в 2017 роцi склали 35878,0 тис.грн., в тому числi: рядок 3100 Звiту «Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг)» в сумi 12 625,0 тис.грн. – грошовi кошти, сплаченi постачальникам за ТМЦ та наданi послуги; рядок 3105 Звiту «Витрачання на оплату працiвникам» в сумi 1 322,0 тис. грн.– витраченi грошовi кошти на виплату заробiтної плати працiвникам; рядок 3110 Звiту «Вiдрахувань на соцiальнi заходи» в сумi 394,0 тис. грн.– витраченi грошовi кошти на оплату єдиного соцiального внеску iз заробiтної плати працiвникiв; рядок 3115 Звiту «Зобов'язань з податкiв i зборiв» в сумi 8 477,0 тис. грн. – витрачання на податкiв i зборiв в тому числi: по податку на прибуток – 664,0 тис.грн., по податку на додану вартiсть – 3 810,0 тис.грн., iнших податкiв та зборiв – 4 003,0 тис. грн. (ПДФО, земельний податок, плата за оренду землi, екологiчний податок, збiр за спецiальне використання водних ресурсiв); рядок 3140 Звiту «Витрачання на оплату повернення авансiв» в сумi 12 336,0 тис. грн. – суми попередньої оплати та авансових платежiв, яку пiдприємство повернуло покупцям i замовникам; рядок 3190 Звiту «Iншi витрачання» в сумi 724,0 тис. грн. – сума використаних грошових коштiв на iншi напрями операцiйної дiяльностi (надання безвiдсоткових позик працiвникам пiдприємства, видача грошових коштiв пiд звiт, РКО, виплати за виконавчими листами, тощо). Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi позитивний – 27,0 тис. грн. Рядок 3400 Звiту «Чистий рух коштiв за звiтний перiод» – позитивний i склав 27,0 тис.грн. Залишок грошових коштiв на кiнець року склав 32,0 тис.грн.
7. Примiтки до Форми №4 «Звiт про власний капiтал». 7.1. Примiтки до рядка 4100 Звiту «Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод». За звiтний перiод ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» отримав збиток в сумi 1 272,0 тис.грн.
7.2. Примiтки до рядка 4111 Звiту «Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв». За звiтний перiод пiдприємством зменшено додатковий капiтал пропорцiйно сумi нарахованої амортизацiї в розмiрi 8 426,0 тис.грн.Станом на 31.12.2017 року власний капiтал склав «-»26 964,0 тис.грн. Зменшення власного капiталу в 2017 роцi вiдбулось за рахунок отриманих збиткiв в сумi 1272,0 тис.грн. та зменшення додаткового капiталу в сумi 6261,0 тис.грн.
8. Умовнi зобов’язання та активи. Станом на 31.12.2017 року умовнi зобов’язання вiдсутнi. Судовi позови: Проти Пiдприємства поданi судовi позови. Проте керiвництво вважає, що Пiдприємство не понесе iстотних збиткiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювалися. Оподаткування: Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Пiдприємства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв. Економiчне середовище: Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення. Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть та дiлову активнiсть товариства, є в першу чергу непослiдовнiсть втiлення в життя економiчної полiтики, недосконалiсть законодавчої та нормативної бази, iнфляцiйнi процеси, нестабiльнiсть податкового законодавства та його навантаження, низький рiвень платоспроможностi споживачiв продукцiї пiдприємства, складностi пошуку нових та розширення старих ринкiв збуту, що не дає змоги планувати дiяльнiсть товариства на перспективу. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень Товариством не вивчена. Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище. Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу пiдприємства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi пiдприємства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв – Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. Ступiнь повернення цих активiв в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається наступним чином: a) справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань зi стандартними умовами, що торгуються на активних лiквiдних ринках, визначається у вiдповiдностi з ринковими котируваннями (включаючи векселi, що котируються на органiзованому ринку, якi погашаються, незабезпеченi i безстроковi облiгацiї); б). справедлива вартiсть iнших фiнансових активiв та зобов'язань (виключаючи описанi вище) визначається вiдповiдно до загальноприйнятих моделей розрахунку вартостi на основi аналiзу дисконтованих грошових потокiв з використанням цiн за поточними ринковими операцiями. На думку Керiвництва пiдприємства, балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань пiдприємства, яка вiдображена в фiнансовiй звiтностi, приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
Управлiння ризиками. Управлiння ризиком капiталу. Пiдприємство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво пiдприємства регулярно переглядає структуру свого капiталу. На основi результатiв такого перегляду пiдприємство вживає заходiв для збалансування загальної структури капiталу шляхом отримання нових кредитiв або погашення iснуючої заборгованостi.
Структура капiталу. Структура капiталу пiдприємства складається iз заборгованостi, яка включає кредиторську заборгованiсть, iнформацiя про яку розкривається в п.4.14, 4.15, 4.16, 4.17, а також капiталу, що належить акцiонерам, який складається з випущеного капiталу i нерозподiленого прибутку.
Основнi категорiї фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi зобов'язання пiдприємства включають торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть, а також iншi поточнi фiнансовi зобов'язання. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення фiнансування для операцiйної дiяльностi пiдприємства. Пiдприємство має рiзнi фiнансовi активи, такi як торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, а також грошовi кошти. Станом на 31 грудня фiнансовi iнструменти пiдприємства були представленi таким чином: Фiнансовi активи, тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок балансу 1125), станом на 31.12.2016-63052, станом на 31.12.2017-14161; Поточнi фiнансовi iнвестицiї (рядок балансу 1160), станом на 31.12.2016-0, станом на 31.12.2017-0; Грошовi кошти та еквiваленти (рядок балансу 1165), станом на 31.12.2016-5, станом на 31.12.2017-32; Всього фiнансових активiв: станом на 31.12.2016-63057, станом на 31.12.2017-14193.
Фiнансовi зобов’язання, тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок балансу 1615), станом на 31.12.2016-65571, станом на 31.12.2017-16901; Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (рядок балансу 1620), станом на 31.12.2016-3651, станом на 31.12.2017-163; Кредиторська заборгованiсть зi страхування (рядок балансу 1625), станом на 31.12.2016-19, станом на 31.12.2017-21; Кредиторська заборгованiсть з оплати працi (рядок балансу 1630), станом на 31.12.2016-110, станом на 31.12.2017-86; Кредиторська заборгованiсть поточна за авансами одержаними (рядок балансу 1635), станом на 31.12.2016-89355, станом на 31.12.2017-81465; Iншi поточнi зобов’язання рядок балансу 1690), станом на 31.12.2016-89795, станом на 31.12.2017-91019. Всього фiнансових зобов’язань станом на 31.12.2016-248501, станом на 31.12.2017-189655.
Основнi ризики, що виникають вiд фiнансових iнструментiв пiдприємства - кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик. Кредитний ризик. Основними фiнансовими активами пiдприємства є грошовi кошти, а також торгiвельна дебiторська заборгованiсть. Пiдприємство пiддається ризику того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед пiдприємством, що в результатi призведе до фiнансових збиткiв пiдприємства. Пiдприємство веде жорсткий контроль над своєю торгiвельною дебiторською заборгованiстю. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi, являє собою максимальний кредитний ризик пiдприємства.
Ризик лiквiдностi. Це ризик того, що пiдприємство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi пiдприємства ретельно контролюється i управляється. Пiдприємство використовує процес бюджетування для виконання своїх платiжних зобов'язань. Бiльшiсть видаткiв пiдприємства є змiнними i залежать вiд обсягу наданих послуг.
Валютний ризик. Валютний ризик являє собою ризик того, що на фiнансовi результати пiдприємства матимуть несприятливий вплив змiни курсiв обмiну валют. Пiдприємство здiйснює деякi операцiї в iноземних валютах, а саме продаж частки iноземної валюти, яка надходить вiд покупцiв-нерезидентiв. Пiдприємство не використовує жодних похiдних фiнансових iнструментiв для управлiння ризиком змiни курсiв валют.
9. Iнформацiя за сегментами. ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» має 8 вiдокремлених цехiв та дiльниць: 1) м .Запорiжжя вул. Схiдна,3 В; 2) м. Мелiтополь, Каховське шосе, 23; 3) м. Бердянськ, вул. Халтурiна, 14а; 4) м. Орiхiв, вул. Привокзальна, 1; 5) м. Токмак, вул. Чкалова, 1Б; 6) смт. Пришиб, вул. Кооперативна, 55А; 7) смт. Залiзничне, вул. Матросова, 36; 8) База вiдпочинку «Соняшна» м. Приморськ, вул.Курортна,7. Вiдокремленi пiдроздiли не є юридичними особами, не мають вiдокремлене майно, не можуть вiд свого iменi набувати майнових та особистих немайнових прав, нести зобов’язання, бути позивачем та вiдповiдачем у судi. Вiдокремленi пiдроздiли не мають самостiйного балансу, не можуть вiд свого iменi вiдкривати поточнi рахунки в банкiвських установах, не мають печатки та не можуть здiйснювати господарську дiяльнiсть вiд свого iменi.
10. Операцiї iз пов’язаними особами. Пов’язаною особою ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» є ТОВ «Металiнвест ЛТД», код за ЄДРПОУ 37396799. Протягом 2017 року ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» операцiї iз пов’язаною особою не здiйснювались, заборгованiсть вiдсутня. Виплати провiдному управлiнському персоналу в 2017 роцi склали: зарплата – 109,6 тис.грн. Iншi виплати вiдсутнi. Загальна сума заборгованостi членiв виконавчого органу перед ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» станом на 31.12.2017 року складає 2 288,6 тис.грн.
11. Подiї пiсля Балансу. На дату надання фiнансової звiтностi на Пiдприємствi не було встановлено подiй, якi можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi та могли б вимагати змiн наданої iнформацiї.
12. Iнформацiя щодо дивiдендiв, сплачених протягом 2017 року. Фiнансовий результат пiдприємства у 2016 роцi – чистий збиток у сумi 8 551,0 тис.грн, тому рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось.
13. Iнша iнформацiя. Протягом звiтного року вiдбулись змiни у складi посадових осiб, а саме: Рiшенням наглядової ради №11/07/17 вiд 11.07.2017 звiльнено з посади Голови правлiння ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» Клещинського Олега Юрiйовича 12.07.2017 (наказ №4-К вiд 11.07.2017). Рiшенням наглядової ради №11/07/17 вiд 11.07.2017 з 12.07.2017 призначено на посаду В.о. голови правлiння ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» Умрiхiна Олександра Iвановича (наказ №4-К вiд 11.07.2017). Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради Товариства №12/09/17 вiд 12.09.2017 звiльнено з посади В.о. голови правлiння ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» Умрiхiна Олександра Iвановича 13.09.2017 (наказ №4-К вiд 11.07.2017). Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради Товариства №12/09/17 вiд 12.09.2017 з 14.09.2017 призначено на посаду Голови правлiння ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» Безкоровайного Костянтина Сергiйовича (наказ №4-К вiд 11.07.2017).
Голова правлiння К.С. Безкоровайний
Головний бухгалтер А.В. Хмара

Продовження тексту приміток