Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Безкоровайний Костянтин Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 16.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69081, м. Запорiжжя, вул. Панфьорова, 240
4. Код за ЄДРПОУ
00193097
5. Міжміський код та телефон, факс
(0612) 68-31-34 (0612) 68-70-68
6. Електронна поштова адреса
vtormet@vtormet.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 72 (2825) Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 16.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці vtormet.zp.ua в мережі Інтернет 16.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 12.04.2018 50000.00 221537 22.57
Зміст інформації:
12.04.2018 року черговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол №34 вiд 12.04.2018) Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у процедурi фiнансової реструктуризацiї грошового зобов’язання ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» за Договором про замiну первiсного зобов’язання новим зобов’язанням (новацiя) №1 вiд 21.07.2017 року, укладеного мiж Товариством та АТ «Ощадбанк», вiдповiдно до Закону України «Про фiнансову реструктуризацiю», а саме на укладення з АТ «Ощадбанк»: вiдповiдних додаткових договорiв (договорiв про внесення змiн) до договорiв, спрямованих на забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» перед АТ «Ощадбанк» за Договором про новацiю, нових iпотечних договорiв належного Товариству нерухомого майна, майнових прав на нерухомiсть та/або нових договорiв застави рухомого майна; договору поруки, де Товариство виступатиме поручителем; Вищевказанi значнi правочини з АТ «Ощадбанк» можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв, а саме – з 12 квiтня 2018 року до 30 квiтня 2019 року, в межах їх граничної сукупної вартостi – до 50 000 000,00 (п’ятдесят мiльйонiв) доларiв США включно або еквiваленту в нацiональнiй валютi України за курсом валют, встановленим Нацiональним банком України на момент укладення таких правочинiв; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017р. – 221537 тис.грн.; Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 22,57 % (в дол.. США); Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 798 536 шт. (загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв товариства станом на 05.04.2018; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 750 077 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 750 077 шт. та "проти" прийняття рiшення - 0 шт.