Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Безкоровайний Костянтин Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69081, м. Запорiжжя, вул. Панфьорова, 240
4. Код за ЄДРПОУ
00193097
5. Міжміський код та телефон, факс
(0612) 68-31-34 (0612) 68-70-68
6. Електронна поштова адреса
vtormet@vtormet.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 176 (2681) Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 18.09.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці vtormet.zp.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.09.2017 обрано Голова правлiння Безкоровайний Костянтин Сергiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради Товариства №12/09/17 вiд 12.09.2017 обрано з 14.09.2017 на невизначений термiн iз випробувальним термiном 3 мiсяцi, належить – 0 акцiй товариства; iншi посади протягом останнiх п’яти рокiв – начальник цеху ПАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ". Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв та незалежним директором.
12.09.2017 звільнено В.о. голови правлiння Умрiхiн Олександр Iванович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради Товариства №12/09/17 вiд 12.09.2017 звiльнено з посади В.о. голови правлiння p 13.09.2017 (наказ про звiльнення №. Перебував на посадi з 13.07.2017 по 13.09.2017, належить – 0 акцiй товариства. Iншi посади протягом останнiх п’яти рокiв - заступник директора ТОВ «УКРЛОМГРУП», заступник директора ТОВ "ВТОРМЕТАЛ", iнженер ТОВ "АЗОВСТАЛЬ", В.о. голови правлiння ПАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ". Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв та незалежним директором.