Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Безкоровайий Костянтин Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.01.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
69081, м. Запорiжжя, вул. Панфьорова, 240
4. Код за ЄДРПОУ
00193097
5. Міжміський код та телефон, факс
(0612) 68-31-34 (0612) 68-70-68
6. Електронна поштова адреса
vtormet@vtormet.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 18 (2771) Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 26.01.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці vtormet.zp.ua в мережі Інтернет 26.01.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.07.2017 звільнено Голова правлiння Клещинський Олег Юрiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради №11/07/17 вiд 11.07.2017) звiльнено з посади 12.07.2017 (наказ про звiльнення №8-К вiд 12.07.2017), перебував на посадi з 11.07.2016 по 12.07.2017, належить – 0 акцiй товариства; iншi посади протягом останнiх п’яти рокiв – заступник директора ТОВ «Техпром». Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв та незалежним директором
11.07.2017 призначено В.о. голови правлiння Умрiхiн Олександр Iванович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради №11/07/17 вiд 11.07.2017) призначено на посаду В.о. голови правлiння з 13.07.2017 (наказ про призначення №9-к вiд 12.07.2017) на невизначений термiн, у зв'язку iз звiльненням Голови правлiння, належить – 0 акцiй товариства; iншi посади протягом останнiх п’яти рокiв – заступник директора ТОВ «УКРЛОМГРУП», заступник директора ТОВ"ВТОРМЕТАЛ", iнженер ТО В"АЗОВСТАЛЬ". Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв та незалежним директором