Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Безкоровайний Костянтин Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69081, м. Запорiжжя, вул. Панфьорова, 240
4. Код за ЄДРПОУ
00193097
5. Міжміський код та телефон, факс
(0612) 68-31-34 (0612) 68-70-68
6. Електронна поштова адреса
vtormet@vtormet.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 80 (2585) Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 27.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці vtormet.zp.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2017 обрано Голова наглядової ради Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради товариства (протокол №26/04/17 вiд 26.04.2017) обрано на 3 роки, в зв'язку з вiдкликанням попереднього складу Наглчдової ради товариства. Належить – 0 акцiй товариства; iншi посади протягом останнiх п’яти рокiв – данi вiдсутнi. Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв та незалежним директором
26.04.2017 обрано Секретар Наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi д/н д/н
д/н
0.00626
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради товариства (протокол №26/04/17 вiд 26.04.2017) обрано на 3 роки, в зв'язку з вiдкликанням попереднього складу наглядової ради товариства, перебуває на посадi з 26.04.2017, належить – 50 акцiй товариства; iншi посади протягом останнiх п’яти рокiв – данi вiдсутнi. Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв та незалежним директором.
26.04.2017 обрано Член наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №33 вiд 26.04.2017) обрано на 3 роки, в зв'язку з вiдкликанням попереднього складу наглядової ради товариства, належить – 0 акцiй товариства; iншi посади протягом останнiх п’яти рокiв – данi вiдсутнi. Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв та незалежним директором.
26.04.2017 обрано Член наглядової ради Пожидаєв Ростислав Станiславович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №33 вiд 26.04.2017) обрано на 3 роки, в зв'язку з вiдкликанням попереднього складу наглядової ради товариства, належить – 0 акцiй товариства; iншi посади протягом останнiх п’яти рокiв – данi вiдсутнi. Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв та незалежним директором.
26.04.2017 обрано Член наглядової ради Саргсян Карен Едiкович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №33 вiд 26.04.2017) обрано на 3 роки, в зв'язку з вiдкликанням попереднього складу наглядової ради товариства, належить – 0 акцiй товариства; iншi посади протягом останнiх п’яти рокiв – данi вiдсутнi. Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв та незалежним директором.
26.04.2017 звільнено Голова Наглядової ради Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №33 вiд 26.04.2017) припинено повноваження, перебував на посадi з 22.04.2016 по 26.04.2017, належить – 0 акцiй товариства; iншi посади протягом останнiх п’яти рокiв – данi вiдсутнi. Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв та незалежним директором.
26.04.2017 звільнено Секретар Наглядової ради Рафiєзадех Малекшах Маджiд Ахмад д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №33 вiд 26.04.2017) припинено повноваження, перебував на посадi з 22.04.2016 по 26.04.2017, належить – 0 акцiй товариства; iншi посади протягом останнiх п’яти рокiв – данi вiдсутнi. Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв та незалежним директором.
26.04.2017 звільнено Член Наглядової ради Мохаммадханiомран Хоссейн Золфалi д/н д/н
д/н
0.00626
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №33 вiд 26.04.2017) припинено повноваження, перебував на посадi з 22.04.2016 по 26.04.2017, належить – 50 акцiй товариства; iншi посади протягом останнiх п’яти рокiв – данi вiдсутнi. Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв та незалежним директором.
26.04.2017 обрано Член Наглядової ради Мохаммад Ханi Омран Шервiн Алi д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №33 вiд 26.04.2017) обрано на 3 роки, в зв'язку з вiдкликанням попереднього складу наглядової ради товариства, належить – 0 акцiй товариства; iншi посади протягом останнiх п’яти рокiв – данi вiдсутнi. Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв та незалежним директором
26.04.2017 обрано Член наглядової ради Омран Хоссейн Золфалi д/н д/н
д/н
0.00626
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол №33 вiд 26.04.2017) обрано на 3 роки, в зв'язку з вiдкликанням попереднього складу наглядової ради товариства, належить – 50 акцiй товариства; iншi посади протягом останнiх п’яти рокiв – данi вiдсутнi. Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв та незалежним директором.