Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Безкоровайний Костянтин Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69081, м. Запорiжжя, вул. Панфьорова, 240
4. Код за ЄДРПОУ
00193097
5. Міжміський код та телефон, факс
(0612) 68-31-34 (0612) 68-70-68
6. Електронна поштова адреса
vtormet@vtormet.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 80 (2334) Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» 26.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці vtormet.zp.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.04.2016 обрано член Наглядової ради Мохаммада Ханi Омран Шервiн Алi д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
22 квiтня 2016 року черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» (Протокол №32) членом Наглядової ради обрано Мохаммада Ханi Омран Шервiн Алi. Не володiє часткою в статутному капiталi. Данi щодо займаних посад протягом останнiх п'яти рокiв вiдсутнi. Особа не надала згоду на розкриття iнформацiї про паспортнi данi. Непогашеної судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особу обрано термiном на 3 роки. Обрання виконане на пiдставi вiдповiдних заяв та згод. Дане рiшення загальних зборiв набирає чинностi 1 травня 2016р. у зв`язку з набуттям чинностi змiн до ЗУ «Про акцiонернi товариства».